høst 2022
PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav.

Søknadskode: 9371.


Innhold

 • Historisk, politisk og juridisk bakgrunn for inkludering og tilpasset opplæring.
 • Operasjonalisering av begreper som inkludering, inkluderende læringsmiljø, likeverd, tilpasset opplæring, deltakelse, demokrati, rettferdighet, tidlig innsats, tilfredsstillende læringsutbytte og spesialpedagogisk tiltakskjede
 • Strategier for gjennomføringer av en skole for alle og common access (universell utforming).
 • Salamanca-erklæringen og andre internasjonale strømninger i inkluderingsdebatten.
 • Tilrettelegging av tilpasset opplæring og læringsmiljø i en inkluderende barnehage og skole. Fokus på barn og unge med særlige utfordringer, også de med stort læringspotensial.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • den historiske bakgrunnen og juridiske og politiske målsettinger for prinsippene om inkludering, likeverd og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn.
 • begreper som inkluderende læringsmiljø og tilfredsstillende læringsutbytte.
 • hvordan prinsippet om tilpasset opplæring gjelder alle, også elever med stort læringspotensial.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre et forprosjekt om inkludering, tidlig innsats og/eller tilpasset opplæring og vise til bakgrunn for og målsettinger med disse prinsippene.
 • redegjøre for den brede og smale betydningen av tilpasset opplæring, og vise til begrepets plass i lover og retningslinjer.
 • analysere og vurdere hva som er et godt læringsmiljø for barn og unge med spesielle behov, også de som har stort læringspotensial, med bakgrunn i teori og nyere forskning.

 

Kompetanse

 • kan analysere og vurdere ulike syn på læring som ligger til grunn for inkludering og tilpasset opplæring i grunnopplæringen og lærerutdanning
 • kan framstille seg muntlig for lærere og medstudenter med en redegjørelse for ulike aspekter knyttet til inkludering og tilpasset opplæring
 • kan legge til rette for og veilede andre i tilrettelegging av et inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig litteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Det totalte undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tre refleksjonsnotater eller læringslogger Godkjent – ikke godkjent
Forskningsprosjekt Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte på samlinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tre refleksjonsnotater eller læringslogger.
 • Gjennomføre et småskala forskningsprosjekt i barnehage eller skole hvor det samles inn data relatert til tema inkludering og/eller tilpasset opplæring.
 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen består av en muntlig eksamen organisert som en forskningskonferanse etter gitt oppgavetekst. Studenten skal:

 • levere abstract innen gitt dato basert på småskala forskningsprosjekt.
 • legge frem sitt prosjekt
 • få og gi respons fra/til tildelt medstudent som «kritisk venn»
 • gi innspill i plenum basert på medstudenters presentasjoner

Vurdering av abstrakt og muntlig presentasjon vekter 50% hver. Vurdering av opponentrolle og respons fungerer som karakterjusterende.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3031
 • Tidligere år og semester for dette emnet