høst 2022
PFF-2026 Matematikkdidaktikk - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

Matematikkens historie, matematikkens rolle i samfunnet, matematikk knyttet til samisk tradisjonskunnskap, matematikk som menneskelig aktivitet, vurdering i matematikk, hva er matematikk, matematikk i tverrfaglige prosjekter, læreplanen i matematikk- herunder også samisk læreplan og samisk læringsplakat, grunnleggende ferdigheter i matematikk i relasjon til hypotetisering, matematisk argumentasjon og generalisering, hvordan begreper og arbeidsmåter har endret seg gjennom historien, internasjonale undersøkelser i matematikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten har kunnskap om:

 • matematikk som menneskelig aktivitet, og matematikkens historie og rolle i samfunnet, deriblant hvordan begreper og arbeidsmåter har endret seg gjennom historien.
 • matematikk som et mangfoldig menneskelig kulturuttrykk, herunder samisk tradisjonskunnskap.
 • utfordringer ved vurdering i matematikk som skyldes at faget er sammensatt og består bl.a. både av tankeprosesser, begrepsforståelse og tekniske ferdigheter.
 • sentrale matematiske praksiser som mønstergjenkjenning, og formulere og formalisere hypoteser og argumenter.
 • læreplanens grunnleggende ferdigheter i matematikk

Ferdigheter Studenten kan

 • anvende læreplanens overordnete formål med matematikkfaget i design og implementering av undervisning, herunder tilrettelegge for ulike matematiskearbeidsformer.
 • gjenkjenne ulike aspekter ved matematikk i matematikkoppgaver og læreplanmål, og diskutere dette i lys av matematikkdidaktisk teori
 • inkludere grunnleggende ferdigheter i egendesignete undervisningsopplegg, spesielt muntlige og digitale ferdigheter
 • reflektere over utfordringer ved vurdering i matematikk i ungdomsskole og videregående skole på bakgrunn av pensumlitteratur og egne erfaringer fra praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller et annet skandinavisk språk. Undervisning på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 05.12.2022 13:00 (Innlevering) 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av semesteroppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 % oppmøte på undervisning i emnet.
 • Muntlig presentasjon av semesteroppgave

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave knyttet til selvvalgt tema fra læreplan i matematikk for 8.-13.trinn. Fokus på ett av klassetrinnene. Omfang 2000-3000 ord inklusiv litteraturliste. 

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2026
 • Tidligere år og semester for dette emnet