høst 2022
PFF-2028 Fremmedspråksdidaktikk 3.år - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

Fagdidaktikk i fremmedspråk inngår som en del av lektorutdanningen 8-13. Sentralt i emnet er spørsmål knyttet til utvikling av fagdidaktisk kompetanse.

Emnet skal utvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegnet seg i språk- og litteraturvitenskap fra disiplinfaget i fremmedspråket. Emnet skal gi studenten innsikt og forståelse for fagets relevans, kjerneelementene, tverrfaglige tema og dybdelæring i skolefaget fremmedspråk.

Emnet vil ha hovedfokus på følgende tema:

 • Undervisningsplanlegging 
 • Kommunikasjon
 • Språklæring og språklæringsteorier
 • Språk og teknologi
 • Vurdering i skolefaget fremmedspråk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • forståelse for og innsikt i sentrale styringsdokumenter som ligger til grunn for fremmedspråksundervisningen
 • kjennskap til sentrale språklæringsteorier og kunnskap om språklæring
 • kunnskap om planlegging og gjennomføring av undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid
 • fagdidaktisk kunnskap om skriftlig og muntlig kommunikasjon i fremmedspråksundervisningen
 • kunnskap om læringsstrategier
 • kunnskap om bruk av teknologi i fremmedspråksundervisningen
 • kunnskap om skolefaget fremmedspråk i historisk perspektiv i Norge
 • kunnskap om vurdering i undervisningsfaget fremmedspråk

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over fremmedspråksundervisningen basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • bruke teknologi i fremmedspråksundervisningen
 • vurdere læremiddel og arbeidsformer i faget med utgangspunkt i styringsdokumenter for fremmedspråk
 • velge vurderingsformer og vurdere elevenes læringsutbytte
 • veilede elevene i læringsprosessen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, digitale undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.12.2022 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon for medstudenter og faglærer. Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått
 • Minimum 80% oppmøtekrav i fremmedspråksdidaktikkundervisningen


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2028
 • Tidligere år og semester for dette emnet