høst 2022
REL-3054 Metode- og analysestrategier 2 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Opptakskravet til master i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskap. Det kreves at minimum 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå).

Gjennomsnittskarakteren er C (2,5) eller bedre, og beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

REL-3050 Vitenskapsteori 10 stp

Innhold

Dette emnet handler om religionsvitenskapens rammer og redskaper. I samråd med en av de fagansatte, som utpekes som din veileder, får du velge teorier og metoder du vil fordype deg i. Gjennom emnet får du dermed lese deg opp på aktuelle teori- og metodefelt, gjøre praktiske metodeøvelser, og samle tekster fra alt dette i en mappe som leveres ved semesterslutt.

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg vil være relevante for masteroppgaven din.

For hvert fordypningsemne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.

Fordypningsfeltene varierer fra semester til semester, alt etter hvem av de fagansatte som er tilgjengelige som veiledere. Oppdatert informasjon om fordypningsfeltene finnes på nettsiden til studieprogrammet, under våre undervisere.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har fordypet kunnskap om:

 • utvalgte religionsvitenskapelige teorier
 • utvalgte religionsvitenskapelige metoder
 • det kritiske forholdet mellom religionsvitenskapelige teorier, metoder og empiri

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere og reflektere kritisk over utvalgte religionsvitenskapelige teorier
 • benytte utvalgte religionsvitenskapelige metoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 8 timer seminar om religionsvitenskapens teorier og metoder. I seminaret presenteres og kommenteres utkast til mappens tekster. Metodeøvelser kan også inngå i seminaret. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om teori- og metodefeltet man velger å fordype seg i, individuelt eller i grupper (dersom flere studenter fordyper seg i samme felt), til sammen cirka 12 timer i løpet av semesteret.

Det tilbys også en lese- og skrivelab, hvor studentene møtes for å arbeide konsentrert med fordypningsoppgavene. Dette er felles for alle fordypningsemnene i faget. En fagansatt er tilgjengelig for konsultasjon på begynnelsen eller slutten av disse arbeidsøktene.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 18.11.2022 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 29.11.2022 09:00
1/1 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

En aktuell teori eller et teorifelt Godkjent – ikke godkjent
To metodeøvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: et kort essay (ca. 2000 ord) om en aktuell teori eller et teorifelt, pluss ferdig pensumliste 
 • Arbeidskrav 2: en rapport (ca. 1500 ord) fra en metodeøvelse, samt materialet som ble skapt og samlet inn
 • Arbeidskrav 3: en rapport (ca. 1500 ord) fra en annen metodeøvelse, samt materialet som ble skapt og samlet inn

Frister for levering av arbeidskravene oppgis ved semesterstart. Godkjent arbeidskrav fra tidligere semester er ikke gyldig. Ved ny oppmelding til emnet må studenten gjennomføre arbeidskravet på nytt.


Mer info om mappevurdering

Mappen skal inneholde: 

 • et kort essay på til sammen ca. 2000 ord (tilsvarer ca. 5 sider) om en aktuell teori eller et teorifelt
 • to rapporter, hver på ca. 1500 ord (tilsvarer ca. 4 sider), fra to metodeøvelser
 • materialet som ble skapt og samlet inn gjennom disse øvelsene

De tre oppgavene i mappen, levert som arbeidskrav, bearbeides videre etter tilbakemelding fra faglærer. Mappen leveres på gitt dato i slutten av semesteret. 

Selvvalgt pensum ca. 1000 sider. Godkjennes normalt av veileder senest en måned etter semesterstart.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

En justerende muntlig eksamen på ca. 30 minutter.

Muntlig eksamen kan justere resultatet én karakter opp eller ned. 


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-3054
 • Tidligere år og semester for dette emnet