Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

REL-3054 Metode- og analysestrategier 2 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Studiepoengreduksjon

REL-3050 Vitenskapsteori 10 stp

Innhold

Dette emnet handler om religionsvitenskapens rammer og redskaper. I samråd med en av de fagansatte, som utpekes som din veileder, får du velge teorier og metoder du vil fordype deg i. Gjennom emnet får du dermed lese deg opp på aktuelle teori- og metodefelt, gjøre praktiske metodeøvelser, og samle tekster fra alt dette i en mappe som leveres ved semesterslutt.

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg vil være relevante for masteroppgaven din.

For hvert fordypningsemne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.

Fordypningsfeltene varierer fra semester til semester, alt etter hvem av de fagansatte som er tilgjengelige som veiledere. Oppdatert informasjon om fordypningsfeltene finnes på nettsiden til studieprogrammet, under våre undervisere.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Opptakskravet til master i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i religionsvitenskap. Det kreves at minimum 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå).

Gjennomsnittskarakteren er C (2,5) eller bedre, og beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har fordypet kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 8 timer seminar om religionsvitenskapens teorier og metoder. I seminaret presenteres og kommenteres utkast til mappens tekster. Metodeøvelser kan også inngå i seminaret. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om teori- og metodefeltet man velger å fordype seg i, individuelt eller i grupper (dersom flere studenter fordyper seg i samme felt), til sammen cirka 12 timer i løpet av semesteret.

Det tilbys også en lese- og skrivelab, hvor studentene møtes for å arbeide konsentrert med fordypningsoppgavene. Dette er felles for alle fordypningsemnene i faget. En fagansatt er tilgjengelig for konsultasjon på begynnelsen eller slutten av disse arbeidsøktene.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 29.11.2022;Mappevurdering innlevering 18.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.