høst 2022
REL-3900 Mastergradsoppgave i religionsvitenskap - 60 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på masterprogram i religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

REL-3053 Prosjektplanlegging, materiale og metode

Innhold

Gjennomføre skriving av en masteroppgave, dvs. et selvstendig forskningsarbeid. Masteroppgaven er avslutningen på en prosess som begynte med prosjektutforming og datainnsamling. Oppgaven kan ha et teoretisk eller metodologisk fokus, eller den kan være basert på eget feltarbeid eller kildestudium. Temaformulering for oppgaven utarbeides i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • religionsvitenskapelig teori og metode
 • forskningsprosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av en masteroppgave

Ferdigheter

Studenten kan

 • fremskaffe og behandle eget kildemateriale
 • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur

Kompetanse

Studenten kan

 • utarbeide et mindre forskningsarbeid av teoretisk eller empirisk art
 • utføre et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • delta i diskusjoner innenfor generell religionsvitenskap og spesielt innenfor sitt fordypningsområde
 • vurdere kvaliteten, styrker og svakheter, ved andres og egen forskning
 • videreutvikle forskningskompetanse på PhD-nivå, i organisasjoner, forvaltning eller undervisning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte av forelesningene kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamensspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning. Veiledning gis individuelt, og i enkelte tilfeller også i grupper i form av semiarer.

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 01.11.2022 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven skal normalt være en faglig avhandling på 32.000-40.000 ord (tilsvarer ca. 80-100 sider, font Times New Romans, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5). Dersom illustrasjoner og/eller material-presentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 20 tekstsider. 

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

En justerende muntlig eksamen (inntil 45 minutter), der eksamenskommisjonen vil stille spørsmål som berører masteroppgaven.

Det gis én samlet karakter. Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller ned.


Kontinuasjonseksamen

Mastergradsoppgaven kan kun leveres til ny sensur i omarbeidet form dersom studenten får resultatet F i emnet, jf. § 26, pkt. 7 i Forskrift for studier og eksamener ved UiT.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: REL-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet