Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

REL-3900 Mastergradsoppgave i religionsvitenskap - 60 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på masterprogram i religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennomføre skriving av en masteroppgave, dvs. et selvstendig forskningsarbeid. Masteroppgaven er avslutningen på en prosess som begynte med prosjektutforming og datainnsamling. Oppgaven kan ha et teoretisk eller metodologisk fokus, eller den kan være basert på eget feltarbeid eller kildestudium. Temaformulering for oppgaven utarbeides i samråd med faglærer.

Obligatorisk forkunnskapskrav

REL-3053 Prosjektplanlegging, materiale og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

Ferdigheter

Studenten kan

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte av forelesningene kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamensspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning. Veiledning gis individuelt, og i enkelte tilfeller også i grupper i form av semiarer.

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 01.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.