høst 2022
SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning ved å være:

a)    samisk og ha mistet språket,  

b)    ansatt ved en offentlig institusjon i et samisk område eller 

c)    andre som vil lære språket. For eksempel vil en søker som bor i en samisk familie eller i et samisk område, oppfylle vilkåret.  

Søkeren må skrive et motivasjonsbrev, der søkeren forklarer hvilket av nevnte alternativ som de søker på grunnlag av.  


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-0010 Samisk nybegynnerkurs I 20 stp

Innhold

Temaer, ordforråd:

 • presentasjon av seg selv, bakgrunn, utdannelse, jobb
 • familie og andre relasjoner
 • måltider og matvarer
 • bosted
 • hus og hjem
 • klær og farger
 • kropp
 • ukedager, måneder, klokkeslett
 • høytider, årstider, merkedager
 • vær, natur og dyreliv
 • by og byliv
 • dikt, regler og sanger

Grammatikk:

 • lydlære: uttale av nordsamiske bokstaver og bokstavkombinasjoner, stadieveksling, diftongforenkling
 • verbbøyning, finitte verb: presens og preteritum, imperativ 2.p.sg, nektelse, å ha konstruksjonen
 • infinitte verbformer: perfektum partisipp, aktio essiv, hjelpeverb og hovedverb, infinitiv
 • nomenbøyning: bøyning og bruken av substantiv i tall og kasus, kasusbøying av personlige pronomen, spørre- og relativpronomen
 • adjektiv: attributt og predikativ, entall og flertall
 • setninger: hovedsetninger, fortellende setninger, spørresetninger med spørreord og spørrepartikkel, enkle tallordsfraser,
 • kongruens mellom substantiv/pronomen og verb, og mellom substantiv/pronomen og adjektiv i predikativform
 • verb og kasus: transitive verb, reksjoner: illativ/lokativ
 • andre ordklasser: adverb, post- og preposisjoner, konjunksjoner og subjunksjoner, partikler

Praktisk språkbruk:

 • konversasjonstrening med utgangspunkt i uttale og forståelse
 • oppøving av muntlige ferdigheter med hovedvekt på kommunikasjon, basert på et dagligdags ordforråd.
 • oppøving av skriftlige ferdigheter: nordsamisk ortografi, med vekt på stammekonsonantene

Digitale språkverktøy:

 • læringssti på nettet og nettgrammatikk
 • Oahpa!-programmene
 • nettordbok, digitale ordbøker, paradigmegenerator.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har tilegnet seg elementære kunnskaper i det samiske ordforrådet
 • forstår enkle nordsamiske setninger
 • kjenner til nordsamisk ortografi og uttale
 • kan gjøre rede for reglene i stadieveksling og diftongforenkling
 • kan bøye verb og substantiv
 • kan gjøre rede for enkle språkoppbygningsregler, som mest vanlige ordfølgemønster, og kongruens mellom subjektet og andre setningsledd
 • har kjennskap til forskjellige måter å lage spørsmål på og hvordan man svarer på disse
 • forstår bruken av ulike kasus
 • kunne bruke adjektiv i beskrivelser
 • kjenner til trykte og digitale ordbøker og grammatikker, samt flere tilgjengelige digitale ressurser og språklæringsverktøy

Ferdigheter

Studenten:

 • kan nordsamisk uttale
 • kan lese enkle, autentiske tekster på nordsamisk, som lærebøker i samisk for barnetrinnet, barnebøker, ukeplan/månedsplan fra arbeidsgiver/skole/barnehage
 • kan følge tråden i enkle tekster, både skriftlige og muntlige
 • kan svare treffende på spørsmål, dvs. vite forskjellen på go-spørsmål og spørsmål med spørreord
 • kan produsere enkle nordsamiske setninger muntlig, med hovedvekt på kommunikasjon
 • kan delta i samtale på nordsamisk, med vekt på uttale og forståelse
 • kan bruke et dagligdags ordforråd i muntlig framstilling, med hovedvekt på kommunikasjon
 • kan fortelle om seg selv, sitt liv, sine synspunkter og sine interesser
 • kan svare på spørsmål, og stille spørsmål selv, for eksempel om veibeskrivelse, priser, klokkeslett
 • kan fortelle om sitt eget nærmiljø, om vær og naturforhold
 • kan skrive enkle nordsamiske setninger om dagligdagse temaer, med vekt på riktig kasusbøying og verbbøyning, f.eks. oppdatere status/profil på sosiale medier, skrive uformelle SMS-meldinger, mail og brev, kommentere andres blogger
 • kan oversette enkle setninger mellom norsk og samisk
 • kan bruke trykte og digitale ordbøker og grammatikker, og benytte seg av flere tilgjengelige digitale ressurser og språklæringsverktøy for samiske språk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 24.11.2022 09:00 (Utlevering)
24.11.2022 15:00 (Innlevering)
0/1 6 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave 2 Godkjent – ikke godkjent
Muntlig øvelsen Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave 3 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 3 skriftlige oppgaver
 • 1 muntlig oppgave 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SAM-1031
 • Tidligere år og semester for dette emnet