Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SAM-0010 Samisk nybegynnerkurs I 20 stp

Innhold

Temaer, ordforråd:

Grammatikk:

Praktisk språkbruk:

Digitale språkverktøy:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning ved å være:

a)    samisk og ha mistet språket,  

b)    ansatt ved en offentlig institusjon i et samisk område eller 

c)    andre som vil lære språket. For eksempel vil en søker som bor i en samisk familie eller i et samisk område, oppfylle vilkåret.  

Søkeren må skrive et motivasjonsbrev, der søkeren forklarer hvilket av nevnte alternativ som de søker på grunnlag av.  


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

Ferdigheter

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 24.11.2022 innlevering 24.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.