høst 2022
SPA-2113 Spanskspråklig media- og journalistprosa - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er en del av bachelor i spansk og latinamerikanske studier.

Emnet kan tas som enkeltemne. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende årsstudium i spansk.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Innhold

Hovedfokus i emnet vil være øvelse i å produsere tekster på spansk som oppfyller formelle og språklige krav.

Gjennom arbeidet med moderne sakprosatekster fra fagområder som journalistikk, film, media og kultur, vil studentene også utvikle sine analytiske og kritiske evner og samtidig lære om de forskjellige spanskspråklige kulturer fra Spania og Latin-Amerika.

Kommunikasjon, tekstproduksjon og analyse er sentrale temaer i emnet.


Anbefalte forkunnskaper

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie, SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • utviklet sine ferdigheter i å analysere ulike typer av prosatekster
 • tilegnet seg vokabular og uttrykksmåte innen ulike fagområder (journalistikk, film, media og kultur)
 • fordypet sine kunnskaper i den spanskspråklige flerkulturelle verden (med fokus på politiske, sosiale og kulturelle perspektiver)
 • forbedret sine skriftlige ferdigheter i spansk: struktur, retorikk, ortografi

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjenkjenne særtrekk ved ulike typer fagtekster på spansk
 • redegjøre for og analysere et fagspesifikt tema
 • forstå og bruke vokabular og uttrykksmåte innen ulike medier (aviser, tidsskrift, nettsider, blogg, osv)
 • skrive tekster på et korrekt spansk som oppfyller formelle krav

Kompetanse

I henhold til den Felles europeiske referanserammen for språk skal studenten ha nådd kompetansemålene tilsvarende nivå C1. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk.

Eksamensspråk er spansk.


Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesning og seminar.

Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing og skriving.

Emnet tilbys i høstsemesteret.

Undervisningsomfanget er 26 timer (inkludert veiledning).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 14.10.2022 09:00 (Utlevering)
21.10.2022 13:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige hjemmeoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • to skriftlige hjemmeoppgaver som skal innleveres til fastsatt frist

Nærmere informasjon om arbeidskravene blir lagt ut i Canvas i begynnelsen av semesteret 


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-2113
 • Tidligere år og semester for dette emnet