høst 2022
SVF-2120 Bacheloroppgave - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SS490 Hovedprosjekt 15 stp

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av bachelorutdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten....

  • kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. 
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter:

Studenten....

  • kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
  • kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse: 

Studenten....

  • kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skrives i grupper på 2 - 4 studenter. Det gis veiledning på oppgaven.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F
Muntlig eksamen A–E, stryk F
Muntlig eksamen 09.01.2023 09:00
A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Bacheloroppgave som skrives i gruppe på 2 - 4 studenter.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig gruppepresentasjon av oppgaven - 25 minutter.

Individuell muntlig eksamen - 10 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Kun hvis bacheloroppgaven bedømmes til "F", kan den leveres på nytt i revidert form. Frist for innlevering av revidert oppgave er 4 uker fra det tidspunkt resultatet gjøres tilgjengelig.

Info om vekting av eksamensdelene

Det gis en samlet skjønnsmessig karakter basert på bacheloroppgaven, muntlig gruppepresentasjon og individuell muntlig eksamen. 
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: SVF-2120
  • Tidligere år og semester for dette emnet