høst 2022
TEK-2000 Praksis som valgemne - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisen skal ha en varighet på 20 arbeidsdager. Studenten har selv ansvar for å skaffe praksisplass. Innholdet i praksisen skal være relevant i forhold til studentens studieretning. Praksis kan gjennomføres enten i offentlig eller privat virksomhet. En student kan ikke ha praksis i egen bedrift eller familiebedrift. 

Før praksisperioden skal studenten innen en fastsatt frist levere en plan der praksisens læringsmål, innhold og konkrete arbeidsoppgaver er beskrevet. Det må også framkomme hvilken bedrift studenten skal arbeide i, og i hvilken periode praksisen skal gjennomføres. Emneansvarlig er ansvarlig for å godkjenne praksisens omfang samt faglige innhold og dybde.

Etter at praksisen er godkjent, sørger emneansvarlig for at studenten tildeles en faglig kontaktperson ved IIS, hvis det er behov for det. Emneansvarlig holder kontakt med studenten og bedriftens kontaktperson i løpet av praksisperioden. Dersom arbeidsplassen ligger i eller i nærheten av Tromsø, skal emneansvarlig avlegge studenten minst ett besøk på arbeidsplassen.

Det stilles krav om en viss oppfølging fra arbeidsgivers side. Med klart definerte arbeids-oppgaver vil behovet for oppfølging reduseres. Det er likevel viktig at en ansatt hos arbeidsgiver har rollen som kontaktperson. Ved praksisperiodens slutt skal arbeidsgiver levere en attest samt bekreftelse på at studenten har vært til stede og gjort arbeids-oppgavene slik som avtalt (se under Vurdering). 


Hva lærer du

Kunnskap:

  • Anvende kunnskaper fra studiet i arbeidslivet.
  • Løse faglige problem.

Ferdigheter:

  • Planlegge og gjennomføre prosjekter.
  • Dokumentere og presentere arbeidserfaringer.
  • Dokumentere og presentere en bedrift.

Generell kompetanse:

Sette seg inn i og delta i en bedrifts arbeidsrutiner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis som er relevant i forhold til studentens tekniske spesialisering.

For å kunne starte på emnet skal studenten ha bestått minimum 100 sp. fra 1. og 2. studieår.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Til stede på arbeidsplassen Godkjent – ikke godkjent
Gjennomført arbeidsoppgavene Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Krav for å kunne levere avsluttende rapport er at studenten:Har vært til stede på arbeidsplassen i tråd med inngått avtale. Ved sykefravær må det leveres legeattest. Ved behov kan praksisperioden flyttes.Har gjennomført de avtalte arbeidsoppgavene. Arbeidsoppgavene kan om nødvendig revideres underveis i praksisen i dialog med avdelingens faglige kontaktperson og bedriftens kontaktperson.

Mer info om vurderingsform oppgave

Vurderingen i emnet utføres med utgangspunkt rapport fra studenten. Med utgangspunkt i de avtalte arbeidsoppgavene og læringsmålene skal studenten lage en individuell skriftlig rapport. Det er utarbeidet en rettledning som angir hva rapporten bør inneholde. Studentene jobber med rapporten kontinuerlig gjennom semesteret og har innlevering 15. januar.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen for dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TEK-2000
  • Tidligere år og semester for dette emnet