Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

TEK-2000 Praksis som valgemne - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisen skal ha en varighet på 20 arbeidsdager. Studenten har selv ansvar for å skaffe praksisplass. Innholdet i praksisen skal være relevant i forhold til studentens studieretning. Praksis kan gjennomføres enten i offentlig eller privat virksomhet. En student kan ikke ha praksis i egen bedrift eller familiebedrift. 

Før praksisperioden skal studenten innen en fastsatt frist levere en plan der praksisens læringsmål, innhold og konkrete arbeidsoppgaver er beskrevet. Det må også framkomme hvilken bedrift studenten skal arbeide i, og i hvilken periode praksisen skal gjennomføres. Emneansvarlig er ansvarlig for å godkjenne praksisens omfang samt faglige innhold og dybde.

Etter at praksisen er godkjent, sørger emneansvarlig for at studenten tildeles en faglig kontaktperson ved IIS, hvis det er behov for det. Emneansvarlig holder kontakt med studenten og bedriftens kontaktperson i løpet av praksisperioden. Dersom arbeidsplassen ligger i eller i nærheten av Tromsø, skal emneansvarlig avlegge studenten minst ett besøk på arbeidsplassen.

Det stilles krav om en viss oppfølging fra arbeidsgivers side. Med klart definerte arbeids-oppgaver vil behovet for oppfølging reduseres. Det er likevel viktig at en ansatt hos arbeidsgiver har rollen som kontaktperson. Ved praksisperiodens slutt skal arbeidsgiver levere en attest samt bekreftelse på at studenten har vært til stede og gjort arbeids-oppgavene slik som avtalt (se under Vurdering). 


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Sette seg inn i og delta i en bedrifts arbeidsrutiner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis som er relevant i forhold til studentens tekniske spesialisering.

For å kunne starte på emnet skal studenten ha bestått minimum 100 sp. fra 1. og 2. studieår.