høst 2022
TEK-2800 Matematikk 3 - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni 

Emnetype

Emnet kan tas som enkelt emne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 5 stp
ITE1613 Matematikk 3 5 stp

Innhold

Parametriserte kurver.

Flater i rommet.

Kartesiske- sylinder- og kulekoordinater.

Kurveintegral, dobbel- og trippelintegral.

Vektorfelt. Fluks, curl og divergens.

Greens teorem, divergensteoremet og Stokes teorem. 


Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester), TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon,
 • Funksjoner av flere variable og vektoranalyse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
 • Kandidaten kan resonnere matematisk.
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 25.11.2022 09:00 3 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav oppgis ved semesterstart.

Ved stryk på ordinær eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavviklingen.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Ved stryk på kontinuasjonseksamen må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavviklingen.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-2800
 • Tidligere år og semester for dette emnet