høst 2022
ODO-2513 Propedevtikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkelt emne, men kun som en del av integrert Master i odontologi.

For å starte på emnet må alle emner på 2.studieår være bestått, dvs, ODO-2005, ODO-2006 og ODO-2007. Emnet er i stor grad praktisk rettet mot preklinisk praksis og ferdighetstrening på Simuleringsklinikken. I tillegg er det noe teoriundervisning.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Innhold

Gjennom undervisningen skal studentene lære grunnleggende manuelle ferdigheter. Delemner:

 • Propedevtisk periodonti
 • Propedevtisk kariologi
 • Propedevtisk protetikk

Gjennom forelesninger, obligatoriske seminar/demonstrasjons-undrevisning og omfattende obligatoriske praktisk øvelse, skal kurset presentere og gjøre studentene kjent med de vesentlige komponentene og prosedyrene som benyttes i vanlig klinisk arbeid. Hensikten er å lære studenten biologiske behandlingsprinsipper ved reparativ fyllingsterapi og grunnleggende preparasjons- og behandlingsprinsipper for kroneprotetikk og preklinisk endodonti og periodontologi.

Emnet skal videre gi kunnskap om moderne dentale biomaterialer, deres egenskaper og praktisk håndtering. Studenten trenes i praktisk ferdighet gjennom øvinger på fantommodell under simulerte kliniske forhold og trenes i å kunne bedømme og funksjonsvurdere alle sider av sitt arbeide.

Etter genomgått kurs skal studenten ha oppnådd den manuelle ferdighet og modenhet som kreves for arbeide på pasient. Mer detaljert informasjon om kursinnhold finnes i Arbeidshåndboka for 5. semester for studenter ved Universitetstannklinikken. Kurset i Periodonti omfattar grundleggende ferdighetstrening på fantommodell samt en preklinisk kurs i både periodonti og forebyggende tannhelse der studentene øver visse utvalgte momenter på hverandre.

Studenter som har utfordringer med å få godkjent den praktiske delen i emnet ODO-2513 Propedevtikk, skal informeres skriftlig om dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32.Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis. Ved Ikke bestått, kan studenten ta opp emnet en gang. Dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved UiT. §31. Antall praksisforsøk. Det er anledning til å fremstille seg til samme praksis to ganger.

Emnet vurderes med en praktiske eksamen, som har til hensikt å vurdere om studentene kan ta selvstendige beslutninger når det gjelder terapi, samt å vurdere om studentene har tilegnet seg grunnleggende manuelle ferdigheter innen de kan starte på pasientbehandlng. En egenvurdering av utførte arbeider inngår som en del av den praktiske eksamen.

For periodonti, evaluering av de praktiske momentene, som utføres på fantompasienten skjer som en del av mappe-evalueringen. Øvrig preklinisk evaluering av praktisk periodonti og preventive dentistry skjer på 6.semester innen studentene er godkjent for å ha pasientbehandling.


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • kan beskrive bruksområder og vedlikehold av håndinstrumenter for scaling og rot-planering i den ikke-kirurgisk periodontale arbeidskassetten
 • kan beskrive tradisjonell og avansert teknisk håndinstrumentering for instrumentene i den ikke-kirurgisk periodontale arbeidskassetten
 • kan beskrive prinsippene ved preparasjon av forskjellige kavitetsprepareringstyper og fyllingsleggingsmetoder for konserverende tannbehandling i henhold til type av tannskade, materialvalg og okklusjonsforhold
 • kan beskrive prinsippene ved preparasjon av forskjellige kroneprotetikkprepareringstyper i henhold til type av tannskade, materialvalg og okklusjonsforhold.

 

FERDIGHETER:

 • kan beherske relevante faglige verktøy for å utføre en grundig scaling og rotplanering under veiledning, på modeller
 • kan utføre en grundig scaling og rotplanering selvstendig - uten veiledning, med rimelig godt resultat, på modeller med periodontal sykdom.
 • kan anvende faglig kunnskap til «å sette opp» periodontale scalere og kyretter - med et rimelig godt resultat - og kunne utføre dette vedlikeholdet selvstendig
 • kan anvende funksjonelle kavitetsprepareringsteknikker og fyllingsteknikker selvstendig, samt onlay på fantom modell i henhold til retningslinjer gitt for type tannskade, materialvalg og okklusjonsforhold
 • kan anvende funksjonelle kroneprepareringsteknikker selvstendig på fantom modell i henhold til retningslinjer gitt for type tannskade, materialvalg og okklusjonsforhold.

 

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan utveksle synspunkter om og erfaringer med dentalutstyr, hvordan det brukes og vedlikeholdes

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Undervisningen i Periodonti foregår på engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og manuell ferdighets-trening på modeller.

Mange av forelesningeren er nettbaserte. Det vil bli arrangert en midtsemester-evaluering for å fange opp eventuelle problemer, og for å informere om progresjonen i det praktiske arbeidet. Studenter som har problemer med å bestå den praktiske delen av kurset, og dermed ikke oppfyller arbeidskrav for å kunne gå opp til den praktiske eksamen i slutten av semesteret, skal varsles skriftlig om dette i hht Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32. Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om praktisk eksamen

Det er en praktisk eksamen som vurderes bestått/ ikke bestått. Den praktiske ordinære eksamen går over 2 dager. Dersom de praktiske eksamensoppgavene ikke er bestått etter de to første eksamensdager, så gis det nye forsøk de to neste påfølgende dager, eksamen dag 3 og 4. Eksamen dag 3 og 4 omtales som "kontinuasjonseksamen", men er ikke en ordinær kontinuasjonseksamen, da den arrangeres de neste to påfølgende dager etter ordinær eksamen.

Den praktiske eksamen er på 3 timer, og er inndelt i to deler med en klasse II og en krone preparering. Dersom en eller begge prepareringene ikke får bestått etter dag 1, så gis det ytterlige 1 forsøk innfor de to dagene den ordinære praktiske eksamen avholdes. (1,5 t for en preparasjon og 3 timer for to preparasjoner).

Dersom praktisk eksamen ikke får bestått etter 4. eksamensdag, så må emnet tas på nytt. Det gis IKKE adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har fått bestått etter 4. eksamensdag. Ved gyldig legeerklæring gis det adgang til utsatt eksamen.

Ved ikke bestått praktsk eksamen, må emnet tas på nytt.  Beståtte obligatoriske arbeidskrav fra første forsøk blir annulert. Emnet kan kun tas en gang på nytt. Dette i hht Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet §31. Antall praksisforsøk.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke adgang til kontinuasjonseksamen. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ODO-2513
 • Tidligere år og semester for dette emnet