Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

ODO-2513 Propedevtikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkelt emne, men kun som en del av integrert Master i odontologi.

For å starte på emnet må alle emner på 2.studieår være bestått, dvs, ODO-2005, ODO-2006 og ODO-2007. Emnet er i stor grad praktisk rettet mot preklinisk praksis og ferdighetstrening på Simuleringsklinikken. I tillegg er det noe teoriundervisning.


Innhold

Gjennom undervisningen skal studentene lære grunnleggende manuelle ferdigheter. Delemner:

Gjennom forelesninger, obligatoriske seminar/demonstrasjons-undrevisning og omfattende obligatoriske praktisk øvelse, skal kurset presentere og gjøre studentene kjent med de vesentlige komponentene og prosedyrene som benyttes i vanlig klinisk arbeid. Hensikten er å lære studenten biologiske behandlingsprinsipper ved reparativ fyllingsterapi og grunnleggende preparasjons- og behandlingsprinsipper for kroneprotetikk og preklinisk endodonti og periodontologi.

Emnet skal videre gi kunnskap om moderne dentale biomaterialer, deres egenskaper og praktisk håndtering. Studenten trenes i praktisk ferdighet gjennom øvinger på fantommodell under simulerte kliniske forhold og trenes i å kunne bedømme og funksjonsvurdere alle sider av sitt arbeide.

Etter genomgått kurs skal studenten ha oppnådd den manuelle ferdighet og modenhet som kreves for arbeide på pasient. Mer detaljert informasjon om kursinnhold finnes i Arbeidshåndboka for 5. semester for studenter ved Universitetstannklinikken. Kurset i Periodonti omfattar grundleggende ferdighetstrening på fantommodell samt en preklinisk kurs i både periodonti og forebyggende tannhelse der studentene øver visse utvalgte momenter på hverandre.

Studenter som har utfordringer med å få godkjent den praktiske delen i emnet ODO-2513 Propedevtikk, skal informeres skriftlig om dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32.Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis. Ved Ikke bestått, kan studenten ta opp emnet en gang. Dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved UiT. §31. Antall praksisforsøk. Det er anledning til å fremstille seg til samme praksis to ganger.

Emnet vurderes med en praktiske eksamen, som har til hensikt å vurdere om studentene kan ta selvstendige beslutninger når det gjelder terapi, samt å vurdere om studentene har tilegnet seg grunnleggende manuelle ferdigheter innen de kan starte på pasientbehandlng. En egenvurdering av utførte arbeider inngår som en del av den praktiske eksamen.

For periodonti, evaluering av de praktiske momentene, som utføres på fantompasienten skjer som en del av mappe-evalueringen. Øvrig preklinisk evaluering av praktisk periodonti og preventive dentistry skjer på 6.semester innen studentene er godkjent for å ha pasientbehandling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 

FERDIGHETER:

 

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Undervisningen i Periodonti foregår på engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og manuell ferdighets-trening på modeller.

Mange av forelesningeren er nettbaserte. Det vil bli arrangert en midtsemester-evaluering for å fange opp eventuelle problemer, og for å informere om progresjonen i det praktiske arbeidet. Studenter som har problemer med å bestå den praktiske delen av kurset, og dermed ikke oppfyller arbeidskrav for å kunne gå opp til den praktiske eksamen i slutten av semesteret, skal varsles skriftlig om dette i hht Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32. Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis.