høst 2022
SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning ved å være:

a) samisk og ha mistet språket

b)ansatt ved en offentlig institusjon i et samisk omåde eller

c) andre som vil lære språket. for eksempel vil en søker som bor i en samisk familie eller i et samisk område oppfylle vilkåret

Søkeren må skrive et motivasjonsbrev, der søkeren forklarer hvilket av de nevnte alternativene som de søker på grunnlag av. 


Innhold

Emnet legger vekt på følgende tre hovedområder:

 • lytting
 • muntlig kommunikasjon
 • tekstforståelse 

Temaer vi arbeider med i emnet:

 • dagligliv
 • fritid
 • sport
 • nordsamiske dialekter
 • samiske områder/natur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • kan viktige dialektord
 • kjenner til forskjellene på hoveddialektene i nordsamisk
 • kjenner til samisk bosetting i nord
 • kan sentrale naturbenevninger

Ferdigheter

Studenten:

 • forstår enkle tekster skrevet for nybegynnere
 • kan uttrykke seg muntlig i generelle temaer som omfatter dagliglivet, men også mer spesifikke temaer som framkommer i pensum
 • forstår muntlig tale om dagligdagse tema
 • kan følge tråden i stadig mer krevende muntlige framstillinger
 • høre forskjell på og forstå ulike nordsamiske dialekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er samisk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, øvelser og gruppearbeid. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og i kollokviegrupper med lytting og lesing av tekst, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. 

Kvalitetssikring:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • tre obligatoriske innleveringer som må være godkjent av faglærer

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

En muntlig eksamen på ca. 20 minutter

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1034
 • Tidligere år og semester for dette emnet