vår 2022
SVF-3210 Vitenskapelig prosjektdesign og kvalitative metoder - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet har som mål å gi studentene en innføring i ulike kvalitative metoder og vitenskapelig prosjektdesign. Studentene vil lære om ulike kvalitative metoder og i hva som avgjør valg av metode. Videre vil studentene lære hvordan man planlegger og samler inn ulike typer kvalitative data. De vil også få en innføring i analyse og presentasjon av kvalitative data. Fokus vil være på hvordan man anvender kvalitativ metode i en masteroppgave.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare hva kvalitativ vitenskapelig metode er og hvorfor dette er en viktig del av vitenskap.
 • kan gjøre rede for ulike typer kvalitativ datainnsamling og analyse.
 • Kan presentere resultat av kvalitativ datainnsamling og analyse
 • forstår sammenhengen mellom teori og metode.

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere forskningsmål, formulere problemstillinger og utvikle forskningsdesign.
 • kan vurdere hensiktsmessige metoder for datainnsamling og gjøre selvstendige valg av metode.
 • kan kritisk vurdere andres forskningsdesign ut fra tema, problemstilling og metodevalg.
 • kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til prosjektgjennomføringen.

Generell kompetanse

Studenten

  • forstår betydningen av kvalitativ, vitenskapelig metode, kjenner til ulike former for kvalitativ datainnsamling og er i stand til å velge ut, bruke og gjøre rede for valg av kvalitativ metode.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

30 timer samlingsbasert undervisning med forelesninger og seminar. Det legges opp til en god del selvstudium, og arbeidskrav og hjemmeeksamen vil av hensyn til læringsutbytte være omfattende og arbeidskrevende.

Eksamen

En fire ukers individuell hjemmeeksamen som teller 100 %.

Bokstavkarakterer: A – E, F – stryk.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav. En individuell obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å få adgang til eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-3210
 • Tidligere år og semester for dette emnet