vår 2022
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + SIVING

Søknadskode 9391 enkeltemner i ingeniørfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-115 Grunnkurs i eksperimentell fysikk 6 stp

Innhold

Emnet tar for seg fysiske eksperimenter som utføres ved bruk av vanlige instrumenter som oscilloskop, signalgenerator, teller, multimeter, med mer. Enkle analysemetoder, feilanalyse og vurdering av kvalitet i måleresultater gjennomgås. Studenten vil også få trening i presentasjon av eksperiment og resultater gjennom skriving av journaler og rapporter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-0100 Generell fysikk, MAT-1001 Kalkulus 1

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

 • beskrive enkle metoder for å analysere data
 • forklare forskjellen på systematisk og tilfeldig feil i datasett
 • identifisere mulige feilkilder og analysere deres konsekvens for det endelige måleresultatet
 • kjenne til sikker bruk av vanlige måleinstrumenter og laboratorieutstyr

Ferdigheter - Studenten kan:

 • bruke måleinstrumenter, elektronisk utstyr og datamaskiner til å gjøre målinger på fysiske systemer
 • beregne usikkerheten i målinger og resultater
 • føre laboratoriejournal
 • presentere data grafisk og i tabellform
 • vurdere resultater og feilkilder i eksperimentelle forsøk
 • skrive rapporter

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk
 • finne fram relevant informasjon fra tekniske utstyrsbeskrivelser
 • presentere og diskutere resultater skriftlig
 • løse oppgaver i gruppe

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 20 timer Laboratorieøvelser: 50 timer

Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Oppmøte til laboratorieøvelser
 • Inntil 8 gjennomførte og godkjente labjournaler og -rapporter.

Eksamen består av:

 • To laboratorierapporter, hver teller 20%
 • En avsluttende muntlig /praktisk eksamen teller 60%.

Det gis separate karakterer på hver del av eksamen, til slutt gis en samlet karakter for kurset. Emnet som helhet kan bestås selv om enkeltdeler ikke er bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i  emnet.

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A-F, der A er beste resultat og F er ikke bestått.

For mer informasjon, se kapittel 5 i Forskrift for studier og eksamener ved UIT - Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet