Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for fysikk og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

FYS-115 Grunnkurs i eksperimentell fysikk 6 stp

Innhold

Emnet tar for seg fysiske eksperimenter som utføres ved bruk av vanlige instrumenter som oscilloskop, signalgenerator, teller, multimeter, med mer. Enkle analysemetoder, feilanalyse og vurdering av kvalitet i måleresultater gjennomgås. Studenten vil også få trening i presentasjon av eksperiment og resultater gjennom skriving av journaler og rapporter.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + SIVING

Søknadskode 9391 enkeltemner i ingeniørfag.


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

Ferdigheter - Studenten kan:

Generell kompetanse - Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 20 timer Laboratorieøvelser: 50 timer

Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Det gis separate karakterer på hver del av eksamen, til slutt gis en samlet karakter for kurset. Emnet som helhet kan bestås selv om enkeltdeler ikke er bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i  emnet.

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A-F, der A er beste resultat og F er ikke bestått.

For mer informasjon, se kapittel 5 i Forskrift for studier og eksamener ved UIT - Norges arktiske universitet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 01.04.2022;Hjemmeeksamen innlevering 13.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.