vår 2022
HIF-1110 Litteraturvitenskapelig teori - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Enmet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199  - enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALI-1140 Litteraturvitenskapelig teori 10 stp

Innhold

Emnet omfatter historisk poetikk og moderne litteraturteori. Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • oversikt over litteraturteoriens historie fra antikken til i dag
 • spisset innsikt i humanistisk tenkning og dens utvikling
 • kunnskap om sentrale nåværende og historiske begrep i den litteraturteoretiske diskusjonen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere over sentrale litteraturvitenskapelige problemstillinger
 • forstå komplekse kulturteoretiske tekster og være i stand til å bruke og kritisere forskjellige litteraturteorier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarer med høy grad av studentaktivitet i form av samarbeid mellom studenter og mellom studenter og lærer. Kurset krever stabil deltakelse fra studentene, inkludert jevnlige forberedte bidrag til undervisningen. Det vil bli gitt systematisk og historisk innføring i teorier om litteraturens vesen og væremåte. Det vil bli undervisningsfrie perioder (lese- og skriveuker) i løpet av semesteret beregna for selvstudium.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende to arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 •  to skriftlige oppgaver som skal leveres til fastsatt dato i løpet av emnet.

Arbeidskravene evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

 • 3 timers skoleeksamen

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet