Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

HIF-1110 Litteraturvitenskapelig teori - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Enmet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ALI-1140 Litteraturvitenskapelig teori 10 stp

Innhold

Emnet omfatter historisk poetikk og moderne litteraturteori. Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199  - enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarer med høy grad av studentaktivitet i form av samarbeid mellom studenter og mellom studenter og lærer. Kurset krever stabil deltakelse fra studentene, inkludert jevnlige forberedte bidrag til undervisningen. Det vil bli gitt systematisk og historisk innføring i teorier om litteraturens vesen og væremåte. Det vil bli undervisningsfrie perioder (lese- og skriveuker) i løpet av semesteret beregna for selvstudium.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende to arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskravene evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 27.04.2022 innlevering 27.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.