vår 2022
ALI-1111 Episk diktning fra ca 1800 til i dag - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en obligatorisk del av årsstudiet i allmenn litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere nivå. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Innhold

Episk diktning fra ca. 1800 til i dag. Omfatter verker fra de viktigste nasjonallitteraturene (hovedsakelig russisk, fransk, engelsk/amerikansk og nordisk). Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk. De fleste vil finne det nyttig med leseferdighet i minst to fremmedspråk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • forståelse av de litteraturhistoriske epoker og disses utvikling etter 1800
 • kunnskap om verdenslitteraturen episke former etter 1800, særlig den europeiske/vestlige

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utrede innhold og utvikling av de forskjellige litteraturhistoriske epoker etter 1800
 • gi selvstendige analyser av de forskjellige pensumromanene

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende tre arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.
 • Et skriftlig arbeid på 4 sider.
 • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, Ikomp. Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

 •  En 6-timers skoleeksamen i slutten av semesteret.

Eksamensspråk er norsk. Ingen hjelpemiddel er tillatt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ALI-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet