vår 2022
BED-1097 Global politisk økonomi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet gir en innføring i globalisering og grunnleggende begreper i studiet av internasjonal politikk, med fokus på samspillet mellom politikk og økonomi. Gjennom bruk av teori analyseres hva økende internasjonalisering innebærer for handel og økonomisk samarbeid mellom land, regioner og verdensdeler. Praktiske, aktuelle eksempler gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om moderne globalisering som en sammensatt og mangesidig prosess.
 • Ha kunnskap om ulike faglige perspektiver på globalisering.
 • Ha kunnskap om viktige kilder til informasjon om globalisering.
 • Ha kunnskap om globaliseringens konsekvenser for handel, økonomisk samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av landegrenser.
 • Ha kunnskap om hvordan teknologisk utvikling og internasjonal politikk påvirker globaliseringsprosessen.

 

Ferdigheter

 • Kunne formulere presise og relevante problemstillinger om konsekvenser av globalisering for utvalgte land og virksomheter.
 • Kunne utrede og analysere problemstillinger i skjæringsfeltet mellom internasjonal politikk og økonomi.
 • Kunne formidle hvordan norsk økonomi og norske virksomheter påvirkes av globalisering.

 

Generell kompetanse

 • Være i stand til å finne, og foreta en kritisk vurdering av faglitteratur, statistikk og annen relevant informasjon om globaliseringsprosesser.
 • Kunne bidra til systematisk tenkning omkring betydningen av globaliseringen, og drivkreftene bak den.
 • Kunne bidra til å utforme strategier for å møte konkrete utfordringer som oppstår som følge av globalisering.  

Kunne reflektere kritisk omkring sentrale faglige problemstillinger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, diskusjoner o.l.

Eksamen

Arbeidskrav: 1 arbeidskrav individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Arbeidskravet skal ha et omfang på 2800-4000 ord. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig individuell skoleeksamen, karakterskala A-F hvor F er stryk. Eksamen avholdes ved campus Harstad.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet ved campus Harstad.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1097
 • Tidligere år og semester for dette emnet