vår 2022
BED-2115 Forsyningsledelse og lean - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er tilrettelagt for studenter som kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2101 Innføring i logistikk 5 stp
BED-2102 Supply Chain Management 10 stp
BED-1010 Logistikk og forsyningsledelse 5 stp

Innhold

De fleste bedrifter i dag er medlem av en eller flere forsyningskjeder. Forsyningskjeder øker i omfang, blir mer internasjonale og fremheves som en mulig vei til å bli mer konkurransedyktig. Bedrifter som er medlem av en forsyningskjede samarbeider tett med de andre i kjeden for å bli mer konkurransedyktig enn de som de konkurrer med. Forsyningskjedeledelse handler om hvordan man mest mulig effektivt kan få vare- og informasjonsflyten til å bevege seg fremover og bakover i forsyningskjeden.

Emnet tydeliggjør betydningen av intern og ekstern integrasjon. Det gis også kunnskap om hvordan den enkelte deltaker i et slikt system kan bidra til verdiskaping og konkurransekraft. Det overordnede målet i forsyningskjedeteori er å fokusere på det som gir verdi for sluttbrukerne. Fornøyde kunder kommer tilbake og handler mer, mens de misfornøyde kundene velger et annet produkt eller et annet innkjøps-sted neste gang.

En viktig intensjon med emnet er å øke forståelsen av hva det vil si å være en del av en forsyningskjede, samt å forklare hvordan fordelaktige resultater kan oppnås ved at alle ledd i forsyningskjeden samarbeider aktivt med de andre aktørene i kjeden for å gjøre sluttkundene fornøyd.

For å forstå hvordan forsyningskjeder fungerer er det nødvendig å ha god basiskompetanse om logistikk i bunn. Forsyningskjedeledelse som teori bygger på verdikjedeteori og strategiteorier som Porters verdikjede, transaksjonskostnadsteori, ressursbasert teori og lean-tankegang.


Hva lærer du

Etter å ha avsluttet dette emnet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kjennskap til forsyningskjedeledelse og lean, og være i stand til å forstå og å analysere grunnleggende problemstillinger knyttet til vareflyten og informasjonsflyten i forsyningskjeder. Praktiske case og/ eller dagsaktuelle temaer blir gjennomgått og diskutert forløpende i emnet for å øke studentenes læring og forståelse. Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om likheter og ulikheter mellom logistikk, verdikjeder og forsyningskjeder.
 • Ha skaffet seg grunnleggende kunnskap om lean.
 • Ha skaffet seg grunnleggende kunnskap om forsyningskjedeteori.
 • Ha kunnskap om hvorfor informasjonssystem, enterprise resource planning (ERP) og informasjonsdeling er viktig for å forstå hvordan forsyningskjeder og logistikk fungerer.
 • Ha kunnskap om hvordan ulike funksjoner som markedsføring, operativ drift/produksjon, anskaffelser og logistikk får en spesiell betydning i en forsyningskjede-kontekst.
 • Ha kunnskap om effektiviseringstiltak generelt og om lean som metode spesielt.
 • Ha kunnskap om hvorfor samarbeid er så viktig i en forsyningskjede.

Ferdighet:

 • Kunne utforme en strategiplan for en forsyningskjede.
 • Kunne vurdere hvilke aktører som det kan være hensiktsmessig å inkludere i en tenkt forsyningskjede og vurdere hvordan en slik organisasjon kan videreutvikle seg.
 • Kunne anvende lean aktivt i en avdeling eller i en bedrift for å effektivisere driften og fjerne unødig sløsing.

Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over noen av de mest sentrale forskningsbidrag i emnet.
 • Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner til hvorfor noen forsyningskjeder lykkes i sitt arbeid, mens andre mislykkes.
 • Kunne vurdere utviklingen i ulike bransjer sett i lys av forsyningskjedeteori, samt å kunne forklare den globale utvikling som man ser i de fleste bransjer i dag.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger foregår i hovedsak i Harstad med digital overføring til Narvik .

To seminarer.


Eksamen

Arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre 2 selvstendige arbeid, fortrinnsvis som gruppearbeid. Problemstillingen vil bli gitt tidlig i semestret. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

Eksamen på dette emnet avholdes på UiT Harstad og UiT Narvik.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2115
 • Tidligere år og semester for dette emnet