vår 2022
BIO-2002 Dyrefysiologi - 10 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biologi og Biomedisin, samt  studenter på masterprogrammet i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-2305 Generell dyrefysiologi 10 stp
ERN-2000 Humanfysiologi del 1 5 stp

Innhold

Emnet gir en oversikt over dyrekroppens fysiologi med pattedyr som eksempel, men med betoning av at mekanismene i hovedsak er generelle for vertebrater. Det gis en beskrivelse av de grunnleggende mekanismer som ligger bak de spesialiserte funksjoner som oppvises av organismens forskjellige vevstyper/organer, samt de reguleringsmekanismer som sørger for opprettholdelsen av homeostase i den integrerte organismen. Nerve- og muskelfysiologi, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon, endokrinologi, fordøyelse og ernæring vil bli gjennomgått. Emnet inneholder et laboratoriekurs som gjennom fire praktiske øvelser belyser sentrale temaer i pensumet. 

Anbefalte forkunnskaper

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

 • kan definere begrepet homeostase og forklare hvordan et konstant indre miljø opprettholdes hos dyr 
 • kan forklare sammenhengen mellom anatomi og funksjon i fysiologiske prosesser 
 • har en bred kunnskap om normal funksjon (fysiologi) knyttet til grunnleggende behov hos dyr; mekanismer for opptak, transport og regulering av næring/energi, oksygen, vann og elektrolytter, for motorikk og bevegelse og for kjemisk/bioelektrisk intern kommunikasjon som regulerer disse prosessene i dyrekroppen 
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen dyrefysiologi, inklusive eksempler på innovasjonsprosesser knyttet til fagområde, samt etiske aspekter av fysiologisk forskning 

Ferdigheter 

 • kan utføre enkle laboratorieforsøk 
 • behersker relevante metoder, utstyr og terminologi 
 • kan gjøre enkle matematiske og statistiske beregninger med dataene fra fysiologilaben 
 • kan anvende faglig kunnskap i diskusjon av resultater fra laboratorieforsøk og teoretiske problemstillinger 
 • kan søke opp, vurdere og henvise til artikler og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen fysiologi 
 • kan vurdere og reflektere over egne og andres laboratorierapporter 

Generell kompetanse 

 • kjenner til historikk, etikk og lovgivning relatert til bruk av dyr i forskning 
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig 
 • kan utveksle synspunkt og erfaringer innen fagområdet fysiologi 
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i fagområdet fysiologi 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og laboratorieøvelser. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består av to deler. Deleksamen 1 (laboratorierapporter og hverandrevurderinger) utgjør 20% av sluttkarakter. Deleksamen 2 (6 timers skoleeksamen) utgjør 80% av sluttkarakter i emnet. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Begge deleksamener må bestås for at eksamen skal bestås som helhet. 

Studenter som tidligere har bestått deleksamen 1 (2019-2021) kan beholde sin delkarakter (dersom de ønsker dette), og trenger ikke delta i laboratoriekurset på nytt. Studenter som ønsker å forbedre din karakter på deleksamen 1 får anledning til å ta denne på nytt. Disse studentene må da delta på lab, levere nye rapporter og hverandrevurderinger i Canvas, og til slutt i Wiseflow på samme måte som øvrige studenter.  

 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen:

9 oppgavesett med flervalgsspørsmål som skal besvares fortløpende i Canvas. Oppgavene er direkte koblet til de ulike temaene som undervises (nerve, muskel, det autonome nervesystem, sanser, nyrer, sirkulasjon, respirasjon, endokrinologi og fordøyelse). Studentene kan gjenta / besvare oppgavene så mange ganger de vil, men samtlige oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til deleksamen 2.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 3 år, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang på deleksamen 2 for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet