Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BIO-2002 Dyrefysiologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biologi og Biomedisin, samt  studenter på masterprogrammet i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en oversikt over dyrekroppens fysiologi med pattedyr som eksempel, men med betoning av at mekanismene i hovedsak er generelle for vertebrater. Det gis en beskrivelse av de grunnleggende mekanismer som ligger bak de spesialiserte funksjoner som oppvises av organismens forskjellige vevstyper/organer, samt de reguleringsmekanismer som sørger for opprettholdelsen av homeostase i den integrerte organismen. Nerve- og muskelfysiologi, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon, endokrinologi, fordøyelse og ernæring vil bli gjennomgått. Emnet inneholder et laboratoriekurs som gjennom fire praktiske øvelser belyser sentrale temaer i pensumet. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Ferdigheter 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og laboratorieøvelser. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består av to deler. Deleksamen 1 (laboratorierapporter og hverandrevurderinger) utgjør 20% av sluttkarakter. Deleksamen 2 (6 timers skoleeksamen) utgjør 80% av sluttkarakter i emnet. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Begge deleksamener må bestås for at eksamen skal bestås som helhet. 

Studenter som tidligere har bestått deleksamen 1 (2019-2021) kan beholde sin delkarakter (dersom de ønsker dette), og trenger ikke delta i laboratoriekurset på nytt. Studenter som ønsker å forbedre din karakter på deleksamen 1 får anledning til å ta denne på nytt. Disse studentene må da delta på lab, levere nye rapporter og hverandrevurderinger i Canvas, og til slutt i Wiseflow på samme måte som øvrige studenter.  

 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen:

9 oppgavesett med flervalgsspørsmål som skal besvares fortløpende i Canvas. Oppgavene er direkte koblet til de ulike temaene som undervises (nerve, muskel, det autonome nervesystem, sanser, nyrer, sirkulasjon, respirasjon, endokrinologi og fordøyelse). Studentene kan gjenta / besvare oppgavene så mange ganger de vil, men samtlige oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til deleksamen 2.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 3 år, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang på deleksamen 2 for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.06.2022;Labrapport innlevering 08.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ERN-2000 Humanfysiologi del 1 5 stp
Undervisning Vår 2022
Første oppmøte: se timeplan
Lab gr. 1 Akvamedisin og Biomedisin prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
forsker Alexander Christopher West
stip. Jana Kalinova
Lab gr. 2 Akvamedisin og Biomedisin prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
forsker Alexander Christopher West
stip. Jana Kalinova
Lab gr. 3 Biologi prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
forsker Alexander Christopher West
stip. Jana Kalinova
Lab gr. 4 Biologi og Bioteknologi prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
forsker Alexander Christopher West
stip. Jana Kalinova
Forelesning prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
f.aman. Siri Kristine Knudsen
post.doc. Daniel Appenroth
prof. David Grey Hazlerigg
forsker Alexander Christopher West
stip. Jana Kalinova