vår 2022
BIO-2018 Genetikk, molekylærbiologi og bioinformatikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i Biologi og for studenter som er tatt opp på lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om bestått kurs i matematikk, mikrobiologi, cellebiologi og kjemi på bachelornivå.


Innhold

Kurset vil gi en grundig innføring i gentiske og molekylære mekanismer Studentene vil få teoretisk og praktisk trening i laboratoriemetoder og bioinformatikk som brukes i studier av disse mekanismene. Studentene skal forstår genetiske og molekylære grunnlag av evolusjon og hvordan genetiske forandringer etableres i populasjoner. Eksempler fra både prokaryote og eukaryote organismer vil benyttes. Kurset vil også ta for seg lab sikkerhet og norske reguleringer knyttet til genmanipulering av levende organismer.  

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1007 Kvantitative metoder, BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Genetikk: 

 • Forstå arv av enkeltgener 
 • Forstå uavhengig separasjon av gener 
 • Forstå hvordan en oversikt over eukaryote kromosomer kan oppnås via rekombinasjon 
 • Forstå grunnleggende prinsipper for geninteraksjoner 
 • Fra DNA til fenotype: Grunnleggende forståelse for metoder brukt i studier av nukleinsyrer og proteiner 
 • Forstå det molekylære grunnlaget for transkripsjon og regulering av transkripsjon i både prokaryote og eukaryote organismer 
 • Forstå molekylære prinsipper for posttranslasjonell regulering 
 • Kjenne til ulike metoder av genmodifisering inkludert Crispr/Cas9 
 • Kjenne til og kunne utføre enkle kloningsforsøk  
 • Kjenne til norsk regulering knyttet til genmodifiserte organismer (GMO) 
 • Kjenne til eksperimentelle metoder for protein analyse 
 • Ha kunnskap om ulike typer sekvenseringsteknologi og den historiske utviklingen av disse 
 • Forstå de grunnleggende prinsippene for bioinformatisk inkludert genomikk, proteomikk and metabolomikk. 
 • Kjenne til ulike databaser for lagring av genomisk informasjon 
 • Kunne utføre grunnleggende sekvensanalyse som databasesøk samt parvis og multippel sammenstilling ved bruk av nettbaserte verktøy  

 

Mutasjon, Variasjon and Evolusjon: 

 • Kjenne til hvordan genomer kan endre seg som følge av transposerende elementer. 
 • Kjenne til prinsippene for DNA mutasjon og reparasjon. 
 • Kjenne til grunnlaget for store kromosomale endringer. 
 • Forstå de grunnleggende prinsippene for populasjonsgenetikk 
 • Forstå det molekylære grunnlaget for arv og evolusjon av enkeltgener og komplekse evner. 

 

Ferdigheter 

 • Kunne dokumentere lab arbeid som utfyller kravene i forhold til å være reproduserbart under reguleringer av norsk lov 
 • Kunne analysere og oppsummere resultater fra eksperimentelt arbeid i en labrapport  
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra laboratorieøvelser og publikasjoner i diskusjon (skriftlig og muntlig) av teoretiske problemstilling samt begrunne sine vurderinger / valg / konklusjoner 
 • Kan søke opp, vurdere og henvise til artikler og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen molekylærbiologi 
 • Kan reflektere over egne laboratorierapporter og justere disse under veiledning 
 • Behersker relevante metoder, utstyr og terminologi 

 

Generell kompetanse 

 • Kan planlegge og trygt gjennomføre grunnleggende molekylærbiologiske forsøk 
 • Kjenner til historikk, etikk og lovgivning relatert til forskning i molekylærbiologi 
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig 
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagområdet molekylærbiologi 
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i fagområdet molekylærbiologi 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier, laboratorieøvelser og dataøvelser. 

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.


Eksamen

Eksamen består av:

 • En 6-timers skoleeksamen, teller 70% av sluttkarakter.
 • Laboratorierapporter, teller 15% av sluttkarakter
 • Datalab rapport, teller 15% av sluttkarakter.

Det gis bokstavkarakter på en skala fra  A til E, der F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studetene kan framstille seg til eksamen:

 • Minimum 80% oppmøte på laboratorieøvelser og data lab.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 3 år, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Dersom laboratorierapporter og data lab rapport er bestått, er det bare den skriftlige eksamen som må tas på nytt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2018
 • Tidligere år og semester for dette emnet