vår 2022
BYG-2608 Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Obligatoriske forkunnskapskrav: BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk og TEK-1507 Matematikk I, eller tilsvarende.


Innhold

Emnet innledes med en grunnleggende innføring i generell geologi og strukturgeologi. Deretter følger de to hovedmodulene Ingeniørgeologi-Berg og Anvendt Bergmekanikk, som undervises dels hver for seg, dels overlappende.

 • Generell geologi og Strukturgeologi - en grunnleggende innføring
 • Bergartenes materialtekniske egenskaper
 • Bergmassens oppsprekning og egenskaper
 • Berggrunnens svakhetssoner
 • Sleppematerialer
 • Vann i berg
 • Spenning og tøyning (elastisitetsteori)
 • Bergets mekaniske egenskaper, og klassifisering av bergmasser
 • Bergmassenes spenningstilstand
 • Spenningsanalyse, spenningsfordeling rundt åpne rom
 • Instrumentering for eksperimentell spennings- og deformasjonsanalyse
 • Ingeniørgeologiske undersøkelser for anlegg i berg
 • Geologisk kartlegging. Geologiske kart og profiler. Stereografisk projeksjon
 • Prosjektering av anlegg i berg
 • Bergforsterkning - bergsikring, og stabilitet og sikring av tunneler og bergrom
 • Overflateinnsynkning
 • Eksempler på praktisk bruk av bergmekanikk
 • Stabilitet av fjellskråninger og skjæringer
 • Boring og sprengning (om borbarhet & sprengbarhet)


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Ha basiskunnskaper i generell geologi og strukturgeologi

- Ha kunnskap om bergarters og bergmassers mekaniske egenskaper og styrker, svakhetssoner, innvirkning av vann, spenningsforhold i bergmasser, hvordan spenningsforhold endres ved gruvedrift/åpning av bergrom og hvordan slike endringer påvirker stabiliteten.

- Ha forståelse av bergmekanikkens og ingeniørgeologiens betydning ved drift i berg.

- Kjenne til bergmekaniske målemetoder og ingeniørgeologiske undersøkelser

Ferdigheter:

- Kunne anvende tilegnede kunnskaper til å løse grunnleggende problemstillinger innenfor bergmekanikk og ingeniørgeologi-berg og begrunne sine valg.

- Kunne foreta grunnleggende prosjektering og foreta vurderinger på grunnleggende nivå av bergmassens kvalitet, spenningsfordeling og deformasjoner rundt bergrom og egnet bergsikring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Eventuelle nettstudenter kan følge forelesningene via nettet - direkte eller i opptak, men må møte opp for feltbefaring(er)/praktiske øving(er).

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning i forbindelse med øvinger og feltbefaring(er). Studentenes ferdigheter fremmes gjennom teoriøvinger, feltøving(er), og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Innlevering av inntil 10 obligatoriske øvingsoppgaver
 • Obligatorisk deltakelse på 1-2 feltbefaring(er)/feltøving(er) (heldags)
 • Obligatoriske arbeidskrav/innleveringer må være godkjent senest 1 uke før eksamen

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt, kalkulator uten internett tilgang er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonsadgang:

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen, jf. forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §16 -Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2608
 • Tidligere år og semester for dette emnet