Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BYG-2608 Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet innledes med en grunnleggende innføring i generell geologi og strukturgeologi. Deretter følger de to hovedmodulene Ingeniørgeologi-Berg og Anvendt Bergmekanikk, som undervises dels hver for seg, dels overlappende.


Søknadsfrist

1. desember

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Obligatoriske forkunnskapskrav: BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk og TEK-1507 Matematikk I, eller tilsvarende.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Ha basiskunnskaper i generell geologi og strukturgeologi

- Ha kunnskap om bergarters og bergmassers mekaniske egenskaper og styrker, svakhetssoner, innvirkning av vann, spenningsforhold i bergmasser, hvordan spenningsforhold endres ved gruvedrift/åpning av bergrom og hvordan slike endringer påvirker stabiliteten.

- Ha forståelse av bergmekanikkens og ingeniørgeologiens betydning ved drift i berg.

- Kjenne til bergmekaniske målemetoder og ingeniørgeologiske undersøkelser

Ferdigheter:

- Kunne anvende tilegnede kunnskaper til å løse grunnleggende problemstillinger innenfor bergmekanikk og ingeniørgeologi-berg og begrunne sine valg.

- Kunne foreta grunnleggende prosjektering og foreta vurderinger på grunnleggende nivå av bergmassens kvalitet, spenningsfordeling og deformasjoner rundt bergrom og egnet bergsikring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Eventuelle nettstudenter kan følge forelesningene via nettet - direkte eller i opptak, men må møte opp for feltbefaring(er)/praktiske øving(er).

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning i forbindelse med øvinger og feltbefaring(er). Studentenes ferdigheter fremmes gjennom teoriøvinger, feltøving(er), og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav:

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt, kalkulator uten internett tilgang er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonsadgang: