vår 2022
BYG-2611 Ventilasjonsteknikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Innhold

Ventilasjonsanleggets komponenter. Byggeteknisk forskrift, arbeidstilsynets veiledninger og nasjonale standarder knyttet til inneklima, luftmengde, lyd og energibruk. Termisk, atmosfærisk og akustisk inneklima. Luftfuktighet. Luftmengdebehov og klimatisering. Naturlig ventilasjon, avtrekksventilasjon og balansert ventilasjon. Omrørings- og fortrengningsventilasjon, ventilasjonseffektivitet, luftstråler. Lyd som fysisk fenomen, lydutbredelse, lydgenerering og lyddemping, vibrasjon. Energibruk til vifter, oppvarming og kjøling. Regulering og innregulering av ventilasjonsanlegg. Kanaldimensjonering. Brannsikring.

Anbefalte forkunnskaper

PRO-2603 Fluidmekanikk og varmetransport

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kjenner det fysiske grunnlaget for ventilasjonsfaget.
 • Kjenner regelverk og de fysiologiske faktorer som gir føringer for inneklima, luftkvalitet og lyd.
 • Vet hvordan ventilasjonsanlegg er bygget opp og fungerer, og er kjent med komponentene som brukes i slike anlegg.
 • Kjenner de viktigste utfordringene knyttet til ventilasjonsanlegg i bygninger, og de vanligste tekniske løsningene for slike problemer.

Ferdigheter

 • Kan prosjekterere et ventilasjonsanlegg for bygg i henhold til gjeldende regelverk og standarder.
 • Kan beregne luftmengdebehov.
 • Kan bruke programvaren IDA ICE til energianalyse

Generell kompetanse

 • Kan utføre ingeniøroppgaver knyttet til inneklima og ventilasjonssystemer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger, laboratoriearbeid med rapport, opplæring i programvare.

Eksamen

Arbeidskrav: Emnet inneholder tre arbeidskrav som må være godkjent for å adgang til eksamen:

 • 4 av 5 regneøvinger
 • Deltakelse på laboratorieforsøk med ventilasjonsrigg. Gruppearbeid eller individuelt. Laboratorierapport. Forsøket kan utføres på lab eller digitalt.
 • Inneklima prosjektarbeid med bruk av programvaren IDA ICE

Eksamen: 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering: Bokstavkarakter.

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2611
 • Tidligere år og semester for dette emnet