vår 2022
DTE-2781 Bacheloroppgave i datateknikk - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bestått 100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram innen 1. oktober semesteret, eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram innen 5. januar før DTE-2781 starter. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig/studieprogramleder. Forkunnskapskrav: studentene skal ha gjennomført Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, samt Systemutvikling.

Obligatorisk forkunnskapskrav

DTE-2604 Systemutviklingeller ITE1807 Systemutvikling

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IHP1600 Bacheloroppgave i datateknikk 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven er en gruppeoppgave med minimum 2, maksimum 4 studenter og gjelder for alle kategorier studenter. Studentene må fortrinnsvis skaffe oppgavene selv, men det er til enhver tid en pool med oppgaver tilgjengelig. Arbeidet med å finne en oppgave bør startes i høstsemesteret for en Bacheloroppgave som normalt gjennomføres i vårsemesteret. Når oppgaven er godkjent, forutsettes det at følgende utarbeides i løpet av Bacheloroppgaven:

 • Oppgavebeskrivelse
 • Forprosjektrapport
 • Kravspesifikasjon, med endelig avgrensing av oppgaven
 • Milepæler, en eller flere prototyper som forevises veileder / oppdragsgiver (der hvor dette passer i forhold til type oppgave)
 • Bruker- og systemdokumentasjon
 • Test rapport (der det passer)
 • Poster
 • Sluttrapport
 • Presentasjoner av prosjekt, progresjon, og resultater

Oversikten over er grov, og passer for typiske programmeringsoppgaver. Ved andre typer oppgaver kan dokumentasjonskravet være annerledes. Det vises det til «Rettledning for studenter og veilere» som er publisert på vårt Learning Management System (LMS)

Rapporten / produktet presenteres i plenum ca. i begynnelsen av juni. I tillegg gjennomføres en midtveispresentasjon medio mars, hvor gruppen presenterer prosjektet; - hva er oppgaven, utfordringer og framdriftsstatus.


Hva lærer du

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven skal gi studenten erfaring i gjennomføring av et større prosjekt for å løse en oppgave, arbeide sammen i en gruppe og fordele arbeidet mellom seg. Studenten skal videre gis øvelse i praktisk og muntlig kommunikasjon gjennom rapportskriving, og øvrig dokumentasjon av arbeidet.

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskap

 • nye momenter eller områder innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • metodisk arbeid, refleksjon over egen fagutøvelse og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • planlegging og utførelse av en selvstendig oppgave, formulering av problemstillinger og analyser av disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale samt gjennomføring av en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte
 • relevante metoder og arbeidsmåter innenfor IT-faglig forsknings- og utviklingsarbeid
 • krav til framstilling av dokumentasjon og vitenskapelige rapporter

Ferdigheter

 • utarbeidelse av konkrete problemstillinger innen fagområdet
 • å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
 • å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte
 • å gjøre begrunnede valg av teknologi og metoder ved løsning av en IT-faglig problemstilling
 • gjennomføring av et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering

Generell kompetanse

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn
 • formidling av fagstoff skriftlig og muntlig
 • integrering av tidligere ervervede kunnskaper og være i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene skal selv organisere og være drivkraften i arbeidet. Arbeidet organiseres som et prosjekt. Til hjelp i dette arbeidet tilbys en del ressurser, blant annet veiledningsressurser, som studentene selv må ta i bruk.

Eksamen

Arbeidskrav

Det vises til rettledning for bacheloroppgaven vedrørende detaljer om obligatoriske arbeidskrav (publisert på vårt LMS), som er innlevering av:

 • Oppgavebeskrivelse
 • Forprosjektrapport
 • Kravdokument
 • Midtveispresentasjon
 • Poster
 • Sluttrapport
 • Sluttpresentasjon

Eksamen og vurdering

Semesteroppgave (C). Bokstavkarakter

Ved evaluering av bacheloroppgaven vil studentenes arbeid gjennom hele prosjektet bli evaluert sammen med prosjektrapport, produkt og muntlige presentasjoner.

Følgende gjelder for evalueringen

 • Studentens arbeid gjennom hele prosjektet skal evalueres.
 • Det er en veileder og to interne med-sensorer, samt andre faglærere og oppdragsgiver som sammen gir bidrag til evaluering av bacheloroppgaven.
 • Sensur av Bacheloroppgavens rapporter gjøres av intern veileder og 2 med-sensor.
 • Evaluering av bacheloroppgaven følger karakterbeskrivelse og vurderingskriterier utarbeidet av Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT).
 • Normalt vil alle deltakere i en prosjektgruppe få samme karakter, men dette kan i spesielle tilfeller fravikes.
 • Bacheloroppgaven gis karater A til E for Bestått og karakteren F for ikke bestått. Dersom oppgaven blir vurdert til F må kandidaten(e) gjennomføre ny bacheloroppgave ved neste anledning.
 • I vurderingsgrunnlaget inngår en rekke elementer som forprosjektrapport, midtveispresentasjon, avsluttende rapport, sluttpresentasjon, produkt, mv. Vurderingsgrunnlaget vil variere noe basert på utviklingsmetode og type oppgave.

Obligatoriske arbeidskrav er også en del av vurderingsgrunnlaget. Dersom deler av vurderingsgrunnlaget fra gruppen eller individuelle gruppemedlemmer ikke godkjennes, settes denne delens bidrag til karakteren F, ikke bestått.

 • Dersom deler av obligatoriske arbeidskrav fra gruppen eller gruppemedlem er vurdert som ikke bestått, F, vil det normalt medføre at gruppen eller gruppemedlem gis karakteren F på hele bacheloroppgaven.
 • Frister for innlevering av noen av de ulike elementer i vurderingsgrunnlaget blir publisert. Overtredelse av nevnte frister for obligatoriske arbeidskrav krever gyldig grunn som må dokumenteres med evt. legeerklæring eller tilsvarende.

Kontinuasjonseksamen

Ved ikke bestått bacheloroppgave må nytt forsøk gjøres ved neste ordinære avvikling. Ved innvilget utsatt bacheloroppgave gis det en ny frist etter individuell vurdering.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: DTE-2781
 • Tidligere år og semester for dette emnet