Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

DTE-2781 Bacheloroppgave i datateknikk - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IHP1600 Bacheloroppgave i datateknikk 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven er en gruppeoppgave med minimum 2, maksimum 4 studenter og gjelder for alle kategorier studenter. Studentene må fortrinnsvis skaffe oppgavene selv, men det er til enhver tid en pool med oppgaver tilgjengelig. Arbeidet med å finne en oppgave bør startes i høstsemesteret for en Bacheloroppgave som normalt gjennomføres i vårsemesteret. Når oppgaven er godkjent, forutsettes det at følgende utarbeides i løpet av Bacheloroppgaven:

Oversikten over er grov, og passer for typiske programmeringsoppgaver. Ved andre typer oppgaver kan dokumentasjonskravet være annerledes. Det vises det til «Rettledning for studenter og veilere» som er publisert på vårt Learning Management System (LMS)

Rapporten / produktet presenteres i plenum ca. i begynnelsen av juni. I tillegg gjennomføres en midtveispresentasjon medio mars, hvor gruppen presenterer prosjektet; - hva er oppgaven, utfordringer og framdriftsstatus.


Opptakskrav

Bestått 100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram innen 1. oktober semesteret, eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram innen 5. januar før DTE-2781 starter. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig/studieprogramleder. Forkunnskapskrav: studentene skal ha gjennomført Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, samt Systemutvikling.

Obligatorisk forkunnskapskrav

DTE-2604 Systemutviklingeller ITE1807 Systemutvikling

Hva lærer du

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven skal gi studenten erfaring i gjennomføring av et større prosjekt for å løse en oppgave, arbeide sammen i en gruppe og fordele arbeidet mellom seg. Studenten skal videre gis øvelse i praktisk og muntlig kommunikasjon gjennom rapportskriving, og øvrig dokumentasjon av arbeidet.

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene skal selv organisere og være drivkraften i arbeidet. Arbeidet organiseres som et prosjekt. Til hjelp i dette arbeidet tilbys en del ressurser, blant annet veiledningsressurser, som studentene selv må ta i bruk.

Eksamen

Arbeidskrav

Det vises til rettledning for bacheloroppgaven vedrørende detaljer om obligatoriske arbeidskrav (publisert på vårt LMS), som er innlevering av:

Eksamen og vurdering

Semesteroppgave (C). Bokstavkarakter

Ved evaluering av bacheloroppgaven vil studentenes arbeid gjennom hele prosjektet bli evaluert sammen med prosjektrapport, produkt og muntlige presentasjoner.

Følgende gjelder for evalueringen

Obligatoriske arbeidskrav er også en del av vurderingsgrunnlaget. Dersom deler av vurderingsgrunnlaget fra gruppen eller individuelle gruppemedlemmer ikke godkjennes, settes denne delens bidrag til karakteren F, ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Ved ikke bestått bacheloroppgave må nytt forsøk gjøres ved neste ordinære avvikling. Ved innvilget utsatt bacheloroppgave gis det en ny frist etter individuell vurdering.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 07.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.