vår 2022
FAR-3505 Apotekpraksis master - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Farmasifaglig rådgivning 
 • Legemiddelsamtaler 
 • Spørreundersøkelse på praksisapoteket 
 • Kvalitetssystemer og avvikshåndtering 
 • Refleksjon over egen progresjon og rolle som farmasøyt 

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskap 

Kandidaten  

 • Har inngående kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom 
 • Har kunnskap om bruk av relevant medisinsk utstyr 
 • Har inngående kunnskap om legemiddelhåndtering i apotek 
 • Har kunnskap om legemiddelforsyning og legemiddelberedskap 
 • Har kunnskap om ledelse og ulike farmasøytiske lederroller  
 • Har kunnskap om hvilke farmasøytiske tjenester som tilbys i apotek 
 • Har inngående kunnskap om lovverk og standarder som er gjeldende for apotekets tjenester 

 

Ferdighet 

Kandidaten  

 • Kan beskrive hva farmasifaglig rådgiving i primær- og spesialisthelsetjenesten omhandler, og forklare hvordan dette kan bidra til økt kvalitet i legemiddelhåndteringen 
 • Kan identifisere og løse legemiddelrelaterte problemer i dialog med pasient og/eller annet helsepersonell  
 • Kan utføre strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell i primærhelsetjenesten 
 • Kan gi faglig rådgivning og veiledning som bidrar til forsvarlig og medisinsk riktig legemiddelbruk 
 • Kan gi råd om selvmedisinering og informere om livsstilsfaktorers innvirkning på helsen i dialog med apotekbrukere 
 • Kan utføre farmasøytiske tjenester i apotek etter relevant opplæring 
 • Kan vurdere kvalitetssystemer kritisk, og kan bruke og følge opp internkontrollsystemer, herunder apotekets prosedyrer og avvikssystem   
 • Kan arbeide kunnskapsbasert og dokumentere, og formidle sin faglige kunnskap til alle brukere av apoteket 
 • Kan anvende apotekets datasystemer til å utføre ulike arbeidsprosesser. 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

 • Kan anvende faglige kunnskaper for å foreslå løsninger på relevante teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer 
 • Har innsikt i og forståelse for egne begrensninger, kan reflektere over og være bevisst eget arbeid, egen profesjon og farmasøytens rolle i apoteket, samfunnet og i samarbeid med annet helsepersonell  
 • Kan arbeide kunnskapsbasert og dokumentere, og formidle sin faglige kunnskap til alle brukere av apoteket 
 • Kan samhandle tverrprofesjonelt til det beste for pasientene 
 • Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse, og kan utvise respekt for brukere av farmasøytiske tjenester  
 • Kan bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle en lederrolle 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk  

Eksamensspråk: Norsk 


Undervisning

Praksis i apotek

Eksamen

Arbeidskrav: Bestått praksisopphold 

Eksamen: Mappeinnlevering 

Karakterskala: Bestått/ikke bestått 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3505
 • Tidligere år og semester for dette emnet