vår 2022
FLY-3005 Ledelse, organisasjon og praksis i flysikkerhetsperspektiv - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på klassiske og nyere lederskaps- og organisasjonsteorier, og særlig på hvilke krav som stilles til ledelse og organisering av virksomheter med høye krav til nøyaktighet og sikkerhet.  

Organisatoriske prinsipper og begreper som hierarki, byråkrati, flate strukturer, desentralisering, team og prosjekter presenteres og diskuteres. Kjennetegn ved High reliability organisations (HRO) og Risk exposed organisations (REO) og High risk systems (HRS) vil også presenteres og diskuteres. Her rettes særlig fokus mot hvordan organisasjonskultur kan bidra til å ivareta både sikkerhet og effektivitet. I denne sammenheng blir også internasjonale lover og reguleringer for luftfartsorganisasjoner presentert og drøftet.  

Prinsipper og modeller for å utvikle og endre organisasoner presenteres og diskuteres. Likeledes vil prinsipper for teambyggingsprosesser gjennomgås. Herunder drøftes kommunikasjon, sosial samhandling og tilhørighet.  

Tradisjonelle og nyere definisjoner av lederskap presenteres og drøftes opp mot de krav som særlig luftfartsbransjen stiller. Herunder presenteres ulike former for tillit, makt og autoritet.  

Ulike tradisjoner og teorier vil belyses i en nordisk kontekst, og det vil rettes særlig fokus på utfordringer knyttet til å operere i nordområdene.


Hva lærer du

Ved fullført emne skal studentene ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap: 

Studenten har... 

 • inngående kunnskap om ulike perspektiver på ledelse og organisasjoner.  
 • forståelse for forhold som bidrar til å tilrettelegge for eller vanskeliggjøre ledelse.  
 • god innsikt i ledelse og organisering av profesjonelle, desentraliserte og risikoutsatte organisasjoner.  
 • inngående kunnskap om kjennetegn ved, og forutsetninger for sikkerhetskultur i organisasjoner.   
 • innblikk i muligheter og utfordringer knyttet til organisasjonsutvikling og organisasjonsendring.  

 

Ferdigheter 

Studenten kan... 

 • ta i bruk ledelsesteorier i operative arbeidssituasjoner der en møter utfordringer og dilemmaer ved å arbeide under press forårsaket  av tids-, kvalitets-, og sikkerhetskrav.   
 • gi råd om hvordan ulike organisatoriske modeller best kan anvendes under ulike betingelser.  
 • gi råd om og praktisere kulturer som fremmer sikkerhet, jobbtilfredshet og utvikling.  
 • være i stand til å initiere hensiktsmessige virkemidler når teoretisk kunnskap og relasjonell kompetanse er nødvendig for å løse problemer.  

 

Generell kompetanse 

Studenten...   

 • er i stand til å delta i tverrfunksjonelle team og prosjekter. 
 • kan gå inn i stillinger med ledelsesansvar.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert. Det gjennomføres to samlinger som hver har to dagers varighet. Undervisningen består av forelesninger, casestudier fra luftfartsbransjen, seminarer, gruppearbeid og studentpresentasjoner.  

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen som gjennomføres i grupper på inntil 3 personer. Bokstavkarakter A - E, F - stryk.  

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 

Obligatoriske arbeidskrav: Muntlig presentasjon


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3005
 • Tidligere år og semester for dette emnet