Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FLY-3005 Ledelse, organisasjon og praksis i flysikkerhetsperspektiv - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på klassiske og nyere lederskaps- og organisasjonsteorier, og særlig på hvilke krav som stilles til ledelse og organisering av virksomheter med høye krav til nøyaktighet og sikkerhet.  

Organisatoriske prinsipper og begreper som hierarki, byråkrati, flate strukturer, desentralisering, team og prosjekter presenteres og diskuteres. Kjennetegn ved High reliability organisations (HRO) og Risk exposed organisations (REO) og High risk systems (HRS) vil også presenteres og diskuteres. Her rettes særlig fokus mot hvordan organisasjonskultur kan bidra til å ivareta både sikkerhet og effektivitet. I denne sammenheng blir også internasjonale lover og reguleringer for luftfartsorganisasjoner presentert og drøftet.  

Prinsipper og modeller for å utvikle og endre organisasoner presenteres og diskuteres. Likeledes vil prinsipper for teambyggingsprosesser gjennomgås. Herunder drøftes kommunikasjon, sosial samhandling og tilhørighet.  

Tradisjonelle og nyere definisjoner av lederskap presenteres og drøftes opp mot de krav som særlig luftfartsbransjen stiller. Herunder presenteres ulike former for tillit, makt og autoritet.  

Ulike tradisjoner og teorier vil belyses i en nordisk kontekst, og det vil rettes særlig fokus på utfordringer knyttet til å operere i nordområdene.


Hva lærer du

Ved fullført emne skal studentene ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap: 

Studenten har... 

 

Ferdigheter 

Studenten kan... 

 

Generell kompetanse 

Studenten...   


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert. Det gjennomføres to samlinger som hver har to dagers varighet. Undervisningen består av forelesninger, casestudier fra luftfartsbransjen, seminarer, gruppearbeid og studentpresentasjoner.  

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen som gjennomføres i grupper på inntil 3 personer. Bokstavkarakter A - E, F - stryk.  

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 

Obligatoriske arbeidskrav: Muntlig presentasjon


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 04.05.2022 innlevering 08.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.