vår 2022
FSK-2052 Biokjemi, integrert metabolisme og forringelse av fisk - 10 stp

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap

Innhold

Kurset gir en innføring i muskelbiokjemi og fettkjemi hos fisk. Videre omhandler det de postmortale endringer (mikrobiologiske og kjemiske) i fisk.

Anbefalte forkunnskaper

FSK-2040 Bærekraftig sjømat

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om proteiner, enzymer, integrert metabolisme i fisk, endringer ved faste og etter fôring, postmortale endringer, normalflora hos fisk, forringelsesprosesser, metoder for kvantifisering av mikrober og kvalitetsindeks hos fisk.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen metabolisme, metaboliske endringer og kvalitet på fisk.
 • kan oppdatere sin kunnskap innen fiskens biokjemi og metabolisme.
 • har forståelse for sammenhenger mellom fiskens biokjemi og metabolisme, mikroflora og kvalitet på fisk.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid om sammenhenger mellom fiskens biokjemi og metabolisme, mikroflora og kvalitet på fisk og gjøre begrunnede valg.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger relatert til metabolske og mikrobielle endringer i fisk.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner relevant for fiskens biokjemi og metabolske endringer, mikroflora og kvalitet på fisk.
 • kjenner til nytenking og i innovasjonsprosesser innen fiskens biokjemi og metabolisme, mikroflora og kvalitet på fisk.


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriekurs, seminarer og gruppearbeid. Frist for innlevering av journaler er en uke etter hver laboratoriedag. Alle journalene må godkjennes før kandidaten får gå opp til eksamen. Seminar (obligatorisk). Studentene jobber i grupper med ulike tema og skal presentere disse for de andre emnedeltakerne. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på labkurs, inkludert godkjente labrapporter
 • Deltakelse på seminar, inkludert gruppearbeid.

Det gjennomføres kontinuasjonseksamen i emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2052
 • Tidligere år og semester for dette emnet