vår 2022
INF-1400 Objektorientert programmering - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Innhold

Emnet gir en innføring i objektorientert programmering. Dette inkluderer en innføring i sentrale begreper som innkapsling, klasser, arv og polymorfi. Metoder, grensesnitt og samspill mellom objekter er også sentralt i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering, INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

Hva lærer du

Kunnskap - Kandidaten har ...

 • grunnleggende kunnskap om sentrale konsepter og begreper innen objektorientert programmering, som innkapsling, klasser, arv og polymorfi.
 • grunnleggende kunnskap om metoder, grensesnitt og samspill mellom objekter.

Ferdigheter - Kandidaten kan ...

 • designe og implementere objektorienterte programmer
 • programmere, feilsøke og gjøre enkle ytelsesmålinger innen et objektorientert programmeringsspråk

Generell kompetanse - Kandidaten ...

 • forstår hvor objektorientert programmering kan anvendes og noen begrensninger i bruk av objektorientert programmering
 • har praktisk erfaring med programmering av grafikk-baserte sanntids-spill og simuleringer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Arbeidskrav: Inntil 3 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". 

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Kontinuasjonseksamen: Tilbys tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%.

Utsatt eksamen: Tilbys tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%.  

For mer informasjon, se forøvrig: Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi  |  Forskrift for studier og eksamener ved UiT


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-1400
 • Tidligere år og semester for dette emnet