vår 2022
KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Opptakskrav

For opptak fra og med studieåret 2018/2019 gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi ( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Krav forkunnskaper: KJE-1001 eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

K-130 Organisk kjemi I 10 stp
FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 8 stp

Innhold

Organisk kjemi er en essensiell del av kjemien, samt utgjør basis for forståelse av biologi, miljø og medisinske fag. Emnet gir en innføring i sentrale tema i organisk kjemi, og gir studenten grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner som danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi.  

 

Følgende tema blir gjennomgått:  

 • Elektronstruktur, hybridisering og bindingsforhold i organiske molekyler  
 • Kovalente bindinger og elektronegativitet  
 • Tegning av organiske molekyler  
 • Klassifisering av organiske forbindelser med hensyn på funksjonelle grupper  
 • Hovedgruppene av kjemiske reaksjonstyper  
 • Karakteristiske reaksjoner for hver funksjonelle gruppe  
 • Navnsetting av organiske forbindelser  
 • Planlegging av flertrinnssynteser  
 • Forståelse av viktige biologisk/medisinske fenomener i en organisk kjemisk kontekst  

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskap 

 • forstå hvordan hybridisering og elektronstruktur påvirker reaktiviteten til organiske molekyler 
 • forstå hvordan elektronegativitet og elektronflyt kan forklare typiske reaksjoner 
 • forstå prinsippene for navnsetting av enkle organiske forbindelser 
 • ha kunnskap om hvilke reaksjoner som behøves for å oppnå en ønsket transformasjon 
 • forstå hvordan reaksjonsvalg og reaksjonsrekkefølge bestemmer produktene i flertrinnssynteser 

 

Ferdigheter 

 • kunne forklare struktur og bindingsforhold for typiske funksjonelle grupper 
 • kunne vurdere typisk reaktivitet for ulike funksjonelle grupper 
 • kunne gi en mekanistisk forklaring for sentrale reaksjonstyper 
 • kunne navnsette enkle organiske molekyler 
 • kunne foreslå utgangsstoff og reagenser som kan benyttes til å framstille et enkelt målmolekyl 
 • kunne foreslå reagenser og rekkefølge for å lage et flerfunksjonelt produkt 

 

Generell kompetanse 

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger i kjemi, biokjemi og medisinske fag 
 • kunne formidle sentrale faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig 
 • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Lærerstyrte læringsaktiviteter: Oppgaveløsing, diskusjon og miniforelesninger, 6 t/uke (totalt 90 t). 

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Muntlig eksamen som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F - stryk. 

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt: 

 • Bestått 80% av obligatoriske aktiviteter i Canvas 
 • 80% deltagelse i lærerstyrte læringsaktiviteter 

 

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KJE-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet