vår 2022
ODO-6402 Oral kirurgi og oral medisin lI - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt spesialistkandidater med studierett på spesialistutdanningene i oral kirurgi og oral medisin

Innhold

     

Innhold

Emnet skal fortsette innføring i spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin. I dette semesteret vil man vektlegge skader på tenner og kjever med forebygging og behandling av disse, mikrobiologi, statistikk og fortsettelse av spesialistarbeid.


Hva lærer du

KUNNSKAPER

 • kan inndeling av tann, kjeve og ansiktsskader
 • kan følgetilstander etter traume mot tenner, kjeve og ansikt
 • kan belastningsskader mot tenner og kjeveledd
 • kan mikrobiologi og sykdommer som er mikrobiologisk betinget
 • kan statistikk og forskningsmetode for selv å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og tolke egen spesialistoppgave, samt på et selvstendig grunnlag å analysere statistisk metode og tolkning i vitenskapelige artikler
 • kan  aktuell nasjonal og internasjonal litteratur og kan vurdere denne kritisk.
 • kan vurdere tilskadekomne pasienter ved ulike typer ulykker inkl. ballistiske skader
 • kan teoretiske grunnlag for væskebalanse i forbindelse med traumer
 • kan naturlige tildelingsprosesser etter kirurgiske inngrep og ved skader

 

 

FERDIGHETER

 • kan vurdere laboratorietester (mikrobiologi, hematologi, patologi)
 • kan diagnostisere alle typer av kjeve-/ansiktsskader, tannskader og bløtvevsskader i munn og ansikt
 • kan utføre hjerte- lungeredning
 • kan foreta akuttbehandling ved tann- og kjeveskader
 • kan stille diagnoser og foreslå behandling for de vanligste oralkirurgiske sykdommer
 • kan utføre oralkirurgiske inngrep under veiledning som fjerning av røtter og visdomstenner
 • kan utarbeide plan og prosjektbeskrivelse for spesialistarbeid

 

 

GENERELL KOMPETANSE

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med annet helsepersonell om oralkirurgiske problemstillinger
 • kan forebygging av skader
 • kan formidle sentralt fagstoff på individ- og gruppenivå


Undervisnings- og eksamensspråk

Bokmål

Undervisning

Forelesninger, seminarer og veiledet klinisk oral kirurgisk undersøkelse og behandling på IKO, UiT og UNN

 

Kurs i oral mikrobiologi ved IKO, UiT, Særskilt emnebeskrivelse foreligger på IKO, UiT

Kurs i traumekirurgi arrangert av Forsvarets Sanitet


Eksamen

Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske kliniske kurs, seminarer og forelesninger.  Det er krav om 90 % deltagelse ved veiledet oralkirurgisk klinikk. Det blir avholdt en muntlig og en skriftlig eksamen etter 8. semester. Innlevering av spesialistarbeid, detaljert oversikt over pasientbehandling nærmere beskrevet i studieplanen skal innleveres og godkjennes før en muntlig og skriftlig eksamen blir avholdt i slutten av 10 semester.

Innlevering av oppgave i oral mikrobiologi

Presentasjon muntlig og skriftlig av 3 behandlede kasus.

Muntlig eksamen i HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ODO-6402
 • Tidligere år og semester for dette emnet