vår 2022
PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har samme opptakskrav som studieprogrammet.

Søknadskode: 9371.


Innhold

 • modeller for samarbeid, ansvars- og oppgavefordeling
 • rådgivnings- og veiledningsteorier
 • kommunikasjon og samtaleforståelse
 • krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 • planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 • jus- og etikk knyttet til samarbeid, etiske utfordringer i rådgiverrollen
 • ulike forståelser av etikk (f.eks. nærhetsetikk, relasjonsetikk, yrkesetikk)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal forskning
 • teorier, modeller og paradigmer som ligger til grunn for samarbeid, rådgivning og veiledning på det (spesial)pedagogiske feltet
 • hvilke muligheter og barrierer som ligger i tverrfaglig og etatlig samarbeid om mennesker med ulike lærevansker
 • hvordan spesialpedagogen fyller sin rolle i barnehagen, skolen og hjelpeapparatet, blant annet gjennom tverrfaglig samarbeid

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk arbeid og tverrfaglig samarbeid
 • identifisere og diskutere kunnskapsparadigmer i profesjonelle samtaler

 

Kompetanse

 • forstå etiske og juridiske retningslinjer for samarbeid mellom ulike nivåer med ansvar for opplæring, og videre kunne framstille dette arbeidet skriftlig
 • kunnskap om grunnleggende egenskaper som er viktige for veilednings- og rådgivningsoppgaver


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid, rollespill og diskusjoner.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 •  100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.
 • Innlevering av før-veiledningsdokument, 1 side.

Eksamen består av:

 • Individuell skriftlig eksamen på 4 timer.

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F regnes som stryk. Kontinuasjonseksamen ved karakter F tilbys  i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3033
 • Tidligere år og semester for dette emnet