vår 2022
RUS-2990 Bacheloroppgave i russisk språk og litteratur - 10 stp

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i russisk, og for studenter i emnegruppe russisk i bachelorprogrammet i russlandsstudier. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av å diskutere, planlegge og gjennomføre en skriftlig akademisk oppgave under veiledning. Tema for oppgaven velges i samråd med en faglærer. Du kan velge tema innen russisk språk, kultur eller litteratur. Under begrepet kultur menes i denne sammenhengen problemstillinger innenfor samtidshistorie, politisk kultur, samfunnsliv, film, TV-serier og liknende. Tema kan med fordel ta utgangspunkt i tidligere 1000-emner, eller knyttes til det 2000-emnet som går i samme semester.

Bacheloroppgaven kan skrives på russisk, men dette er ikke et krav. Gjennom emnet styrkes evnen til selvstendig prosjektplanlegging, -utvikling  og -gjennomføring, samt tekstproduksjon i tråd med akademiske standarder.

Tema for oppgaven, problemstilling, pensum og en første skisse skal diskuteres med veileder. Gjennom dette arbeidet øves de muntlige ferdighetene og evnen til å beskrive tanker, ideer og utformingen av et prosjektarbeid.

Bacheloroppgaven er en lengre prosjektoppgave der du skal demonstrere dine evner til å selvstendig utforme en problemstilling og behandle denne i en lengre sammenhengende tekst. Oppgavene omfatter både teori og metode og skal presentere selvstendige og originale analyser av selvvalgt materiale.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • innsikt i relevant forskningsmetode
 • overblikk over noen sentrale teoretiske perspektiver
 • dybdekunnskap om et selvvalgt tema innen russisk språk, kultur og/eller litteratur

Ferdigheter

Du kan:

 • benytte relevant teori og forskningsmetode for å analysere en problemstilling
 • planlegge og utforme et avgrenset akademisk prosjekt under veiledning

Kompetanse

Du kan:

 • sette en problemstilling i et teoretisk perspektiv
 • reflektere over valg av teori og metode i analysen av problemstillinger som omhandler russisk språk, litteratur og kultur
 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller russisk

Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • prosjektskisse som inkluderer kommentert utvalg av litteratur (ca. 3-5 sider)
 • en muntlig presentasjon av bachelorprosjektet i plenum

Eksamen består av:

 • Bacheloroppgave over selvvalgt emne med et omfang på ca. 20 sider; for grupper på 2 eller 3 studenter skal det leveres oppgaver med et omfang på ca. 30-40 sider. Ved gruppeprosjekt skal det vedlegges en oversikt over arbeidsfordelingen mellom deltakerne i gruppen.  

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En bacheloroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2990
 • Tidligere år og semester for dette emnet