Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

RUS-2990 Bacheloroppgave i russisk språk og litteratur - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i russisk, og for studenter i emnegruppe russisk i bachelorprogrammet i russlandsstudier. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av å diskutere, planlegge og gjennomføre en skriftlig akademisk oppgave under veiledning. Tema for oppgaven velges i samråd med en faglærer. Du kan velge tema innen russisk språk, kultur eller litteratur. Under begrepet kultur menes i denne sammenhengen problemstillinger innenfor samtidshistorie, politisk kultur, samfunnsliv, film, TV-serier og liknende. Tema kan med fordel ta utgangspunkt i tidligere 1000-emner, eller knyttes til det 2000-emnet som går i samme semester.

Bacheloroppgaven kan skrives på russisk, men dette er ikke et krav. Gjennom emnet styrkes evnen til selvstendig prosjektplanlegging, -utvikling  og -gjennomføring, samt tekstproduksjon i tråd med akademiske standarder.

Tema for oppgaven, problemstilling, pensum og en første skisse skal diskuteres med veileder. Gjennom dette arbeidet øves de muntlige ferdighetene og evnen til å beskrive tanker, ideer og utformingen av et prosjektarbeid.

Bacheloroppgaven er en lengre prosjektoppgave der du skal demonstrere dine evner til å selvstendig utforme en problemstilling og behandle denne i en lengre sammenhengende tekst. Oppgavene omfatter både teori og metode og skal presentere selvstendige og originale analyser av selvvalgt materiale.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:

Kompetanse

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller russisk

Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Bacheloroppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En bacheloroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 16.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.