vår 2022
TEK-0014 Matematikk - realfagskurs - 0 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Søknadskode 9199.


Innhold

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra, funksjoner og differensialligninger
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag.

Undervisningen strekker seg over 16 uker à 16 timer undervisning. Totalt timetall er 256 timer.


Eksamen

5 timer skriftlig eksamen.

14 obligatoriske arbeider - hvor minst 11 må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Bokstavkarakter A - F

For studenter som har stryk eller gyldig fravær arrangeres kont.eksamen tidlig i august.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-0014
 • Tidligere år og semester for dette emnet