Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

TEK-0014 Matematikk - realfagskurs - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Søknadskode 9199.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag.

Undervisningen strekker seg over 16 uker à 16 timer undervisning. Totalt timetall er 256 timer.


Eksamen

5 timer skriftlig eksamen.

14 obligatoriske arbeider - hvor minst 11 må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Bokstavkarakter A - F

For studenter som har stryk eller gyldig fravær arrangeres kont.eksamen tidlig i august.