vår 2022
SOK-1006 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er kun mulig å ta for studenter som går på bachelorgradsprogrammet i samfunnsøkonomi med datavitenskap.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 10 stp

Innhold

Dette er et grunnleggende kurs i mikroøkonomi som begynner på et elementært nivå der begrep og prinsipper fra faget forklares på en intuitiv måte og ved hjelp av grafisk fremstilling. Deretter gis en innføring i bruk av de redskapene som er ofte brukt i formell mikroøkonomisk analyse. Blant problemstillingene finner man konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol. Offentlige markedsinngrep, som f. eks. avgifter og subsidier, studeres også. Man drøfter i tillegg sentrale begrep fra velferdsøkonomi som for eksempel avveiningen mellom effektivitet og fordeling i en økonomi.

 

Studenter lærer å analysere mikroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av programmeringsspråkene R og Python.


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om produksjons-, konsument- og markedsteori.
 •  Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor mikroøkonomiske teorier om konsumvalg og produksjonsvalg.
 •  Kan oppdatere sinn kunnskap innenfor mikroøkonomisk teori om konsum- og produksjonsvalg.
 • Kjenner til mikroøkonomiens historie, trandisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Kandidaten:

Kan anvende mikroøkonomisk teori på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:

 • hvordan nyttemaksimerende konsumenter og profittmaksimerende produsenter fatter optimale beslutninger under forskjellige former for markedsforutsetninger
 • grunnleggende velferdsteoretiske konsepter herunder: hvordan markedsmekanismer kan skape en effektiv tildelning av resurser under fullkommen konkurranse, hvordan effekter markedsmakt og markedsimperfeksjoner har på velferdsnivået og hvordan reguleringer kan påvirke tilpassinger og det velferdsøkonomiske resultatet.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor grunnleggende mikroøkonomi og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor grunnleggende mikroøkonomisk teori for konsumpsjonsvalg under fullkommen konkurranse og produksjonsvalg under fullkommen konkurranse og monopol.
 • Kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende mikroøkonomiske problemstillinger.
 • Kan anvende programmeringsspråkene R/Python for å analysere mikroøkonomiske problemstillinger.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Har kunnskap om relevante mikroøkonomiske problemstillinger knyttet til konsum-, produksjon og markedsteori.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte mikroøkonomisk analyse som beslutningsgrunnlag som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 •  Kan formidle sentrale mikroøkonomiske teorier, mikroøkonomiske problemstillinger. Ha evne til å synliggjøre problemstillingen og løsningen både i grafisk, analytisk og i muntlig form.
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor mikroøkonomisk teori og analyse og delta i diskusjoner og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor mikroøkonomisk forskning


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger  og seminarer. Seminarrekken gir studenter innsikt i hvordan mikroøkonomiske problemstillinger kan analyseres ved hjelp av programmeringsspråkene R og Python.

Eksamen

Eksamensordning

Eksamensordningen er en mappe som består av noen mindre Innleveringer, samt en større prosjektoppgave som gjennomføres som hjemmeeksamen. En del av mappen kan bestå av muntilge presentasjoner.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-1006