Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SOK-1006 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er kun mulig å ta for studenter som går på bachelorgradsprogrammet i samfunnsøkonomi med datavitenskap.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Studiepoengreduksjon

SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 10 stp

Innhold

Dette er et grunnleggende kurs i mikroøkonomi som begynner på et elementært nivå der begrep og prinsipper fra faget forklares på en intuitiv måte og ved hjelp av grafisk fremstilling. Deretter gis en innføring i bruk av de redskapene som er ofte brukt i formell mikroøkonomisk analyse. Blant problemstillingene finner man konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol. Offentlige markedsinngrep, som f. eks. avgifter og subsidier, studeres også. Man drøfter i tillegg sentrale begrep fra velferdsøkonomi som for eksempel avveiningen mellom effektivitet og fordeling i en økonomi.

 

Studenter lærer å analysere mikroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av programmeringsspråkene R og Python.


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten:

FERDIGHETER

Kandidaten:

Kan anvende mikroøkonomisk teori på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger  og seminarer. Seminarrekken gir studenter innsikt i hvordan mikroøkonomiske problemstillinger kan analyseres ved hjelp av programmeringsspråkene R og Python.

Eksamen

Eksamensordning

Eksamensordningen er en mappe som består av noen mindre Innleveringer, samt en større prosjektoppgave som gjennomføres som hjemmeeksamen. En del av mappen kan bestå av muntilge presentasjoner.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 30.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.