høst 2021
ALI-1110 Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800 - 10 stp

Sist endret: 16.12.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag) lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Innhold

Dette emnet tar for seg den episke diktning fra de eldste tider til ca. 1800. Emnet omfatter utdrag fra Bibelen, samt så vel greske og romerske, som franske og italienske epos, en norrøn saga og flere europeiske romaner.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • innsikt i sentrale trekk ved den vestlige tradisjon innenfor narrativ diktning fram til 1800
 • kunnskap om de forskjellige sjangere innenfor den narrative diktningen
 • kjennskap til sentrale teoridannelser i forhold til narrativ diktning
 • oversikt over litteraturhistoriske epoker fram til 1800

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre en kritisk lesning av narrative tekster
 • analyse av narrative tekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • et skriftlig arbeid på 3-4 sider  over oppgitt emne

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 •  6-timers skoleeksamen i slutten av semesteret.  Ingen hjelpemiddel er tillatt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ALI-1110