høst 2021
ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Søknadsfrist til enkeltemner gjelder eksterne søkere som ikke allerede har en studierett på UiT. Studenter med studierett ved UiT kan melde seg opp via "Aktive emner" i Studentweb innen semesterregistreingsfristen det aktuelle semesteret.


Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Det anbefales tatt i andre studieår (3. semester).

Emnet passer også som valgemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, sosiologi og statsvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

ARK-2001 Fortidsforståelser: Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning 10 stp

Innhold

Emnet skal gi studenten ei innføring i sentrale posisjoner i den teoretiske debatten i arkeologien, i Skandinavia og internasjonalt. Emnet gir et grunnriss av skiftende teoretiske perspektiv innenfor arkeologisk forskning fra 1800-tallet og fram til i dag. Emnet tar også opp forskningens sosiale og politiske kontekst, og hvordan problemstillinger og tolkningsforslag er påvirket av arkeologens samtid.

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet, skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • kunnskap om skiftende teoretiske perspektiv innenfor arkeologisk forskning fra 1800-tallet og fram til i dag
  • forståelse for forskningens sosiale og politiske kontekst, og hvordan tematikk, problemstillinger og tolkningsforslag påvirkes av arkeologens samtid
  • et utgangspunkt for å kunne vurdere den vitenskapelige, samfunnsmessige og politiske bakgrunn for ulike tolkninger og synspunkter knyttet til kulturhistorien og arkeologien

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne gjøre bruk av basisferdigheter når det gjelder å problematisere sammenhengen mellom teori og fagets utvikling og hvordan ulike teorier kan anvendes i arkeologisk forskning
  • ha innsyn i sammenhengen mellom teori, fagets utvikling og den samfunnspolitiske kontekst.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av til sammen 12 dobbelttimer, fordelt på 10 forelesninger og 2 seminar.

Mens forelesningene vil gi studenten en oversikt over den teoretiske utviklingen, vil seminararbeidet gi studenten anledning til selv å kunne diskutere denne utviklingen.


Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på begge seminar. Oppmøte på forelesninger er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.

Informasjon om tema for hvert seminar utleveres to uker på forhand. For å forberede seg til hvert seminar må studenten skrive et sammendrag (300-400 ord) av to pensumartikler, valgt fra artiklene spesifisert i seminarinformasjonen. Sammendragene blir en forutsetning for deltagelse i seminaret og skal innleveres i papirform ved begynnelsen av hvert seminar.  

I tillegg leveres det inn en kort skriftlig besvarelse (á 2-3 sider, 700-1000 ord) over oppgitt tema relatert til hvert seminar.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha oppfylt kravet til obligatorisk deltakelse i seminarene, samt fått godkjent skriftlige innleveringer.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 3500 ord (ca. 10 sider) over oppgitt tekst. Eksamen skrives over 2 uker. Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ARK-1007