høst 2021
BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp

Sist endret: 16.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap 5 stp
SOK-1001 Markeder, priser og økonomisk atferd 10 stp
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 7.5 stp
SØ-101 Innføring i samfunnsøkonomi 5 stp
MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
ØS110 Grunnleggende matematikk 10 stp
ØS132 Matematikk for økonomer 10 stp
ØS130 Markede, priser og økonomisk atferd med matematikk 10 stp
BED-1007F Matematikk for økonomer 10 stp
ØKMAT Matematikk for økonomer 10 stp
BED-1007NETT Matematikk for økonomer 10 stp

Innhold

Dette emnet inneholder matematikk for økonomer. Matematikk er et metodefag, og skal således bidra til i nå læringsmålene i de andre fagområdene.

Emnet skal gi det nødvendige matematiske grunnlaget for økonomistudenter. Et sentralt poeng med emnet er å styrke evnen til logisk og analytisk problemtilnærming, som skal hjelpe studentene med å forstå modellering ved bruk av matematikk i økonomiske sammenhenger. Dette skal også gi et grunnlag for å arbeide med oppgaver som er problemorienterte. Emnet legger stor vekt på regnetrening. Oppgaver skal hovedsakelig løses på egen hånd, men i noen tilfeller kan enkle digitale hjelpemidler benyttes.


Hva lærer du

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i matematikk med spesielt fokus på anvendelse i økonomi. Etter bestått emne skal læringsutbyttet nedenfor være oppnådd.

Kunnskap:

 • Kandidaten skal ha forståelse av derivasjonsbegrepet, og hvilke muligheter verktøyet gir i drøfting og optimering av økonomiske funksjoner, også i problemstillinger med flere variabler.
 • Kandidaten skal ha innsikt i funksjoner som beskriver inntekt, kostnad, profitt og etterspørsel, og knytte sammenhenger til grenseinntekt, grensekostnad, grenseprofitt og priselastisitet.
 • Kandidaten skal ha kjennskap til finansmatematiske problemer som nåverdi, låneannuiteter, oppsparingsannuiteter og nedbetaling av ulike former av lån, og relatere dette til matematiske rekker.
 • Kandidaten skal ha en praktisk forståelse av integrasjonsbegrepet, også i økonomiske sammenhenger.
 • Kandidaten skal kjenne til funksjoner med to variabler, som Cobb-Douglas funksjoner, og ha innsikt i optimering under bibetingelser med og uten bruk av Lagranges metode.

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne gjennomføre detaljerte analyser av funksjoner med én variabel, som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og rasjonale funksjoner, også i en økonomisk kontekst.
 • Kandidaten skal kunne analysere aritmetiske og geometriske rekker, og løse finansmatematiske problemstillinger innen eksempelvis sparing og lån.
 • Kandidaten skal kunne analysere og drøfte funksjoner av flere variabler, inkludert Cobb-Douglasfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og gjennomføre implisitt derivasjon der dette er nødvendig.
 • Kandidaten skal kunne løse optimeringsproblemer med bibetingelser for funksjoner av flere variabler, herunder bruk av Lagranges metode.

Kompetanse:

 • Kandidaten skal gjennom tilegnede kunnskaper og ferdigheter kunne anvende det matematiske verktøyet til å løse problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.
 • Kandidaten skal ha det matematiske grunnlaget for anvendelse av matematikk i andre økonomiske emner på bachelor- og mastergradsnivå, og kunne tilegne seg ny økonomisk teori med matematisk innhold.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer og lignende. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet, og er ikke spesielt tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på overnevnte arbeidsformer.

Eksamen

Arbeidskrav:

Kurset har to individuelle arbeidskrav. Disse må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Godkjent arbeidskrav i BED-1007NETT kvalifiserer til eksamen i BED-1007. Studenten har selv ansvar for å informere en av instituttets studierådgivere om dette i god tid før eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av en 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø, Harstad og Narvik. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1007